Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32894
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4499
Przyznanie statusu bezrobotnego 4241
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3636
Utrata statusu bezrobotnego 3705
Utrata statusu poszukującego pracy 4034
Rejestracja bezrobotnych 7697
Rejestracja przez Internet 5101
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3868
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6995
Rejestracja poszukujących pracy 4758
Rejestracja przez Internet 3554
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2876
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3978
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4663
Prawa bezrobotnych 3949
Prawa poszukujących pracy 3775
Obowiązki bezrobotnych 4107
Obowiązki poszukujących pracy 3492
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12087
Wysokość świadczeń pieniężnych 7321
Zasiłek dla bezrobotnych 7640
Terminy wypłat 7497
Ubezpieczenie zdrowotne 3754
Dodatek aktywizacyjny 5015
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15275
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5178
Zwrot kosztów przejazdu 4034
Zwrot kosztów zakwaterowania 3554
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3953
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3791
Pożyczka szkoleniowa 5387
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3363
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3830
Inne finansowe formy wsparcia 4462
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6903
Pośrednictwo pracy krajowe 3861
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3586
Poradnictwo zawodowe 5490
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3822
Szkolenia 6985
Informacje dla instytucji szkoleniowych 4041
Bony szkoleniowe 3235
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3773
Staże 15090
Prace interwencyjne 4128
Roboty publiczne 3669
Prace społecznie użyteczne 5347
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3419
Bony stażowe 3804
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2731
Dokumenty do pobrania 11154
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4003
Agencje zatrudnienia 4616
Inne informacje 4420
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4682
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20319
Zgłoszenie oferty pracy 4980
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4184
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4278
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4103
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5357
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3530
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3271
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8238
Pośrednictwo pracy krajowe 3407
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3526
Poradnictwo zawodowe 4389
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3578
Bony szkoleniowe 2811
Fundusz szkoleniowy 3834
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3514
Staże 9436
Prace interwencyjne 4921
Roboty publiczne 5035
Prace społecznie użyteczne 4813
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15657
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3202
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3352
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3815
Zwolnienia grupowe 3443
Wysokość świadczeń pieniężnych 4823
Świadczenie aktywizacyjne 2988
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2640
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3456
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4048
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4389
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3760
Trójstronne umowy szkoleniowe 3197
Bon stażowy 4044
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4864
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2990
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3283
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3483
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4234
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4658
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2957
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3810
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3563
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 1376
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3448
Tryb postępowania 3721
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3185
Wymagane dokumenty 3567
Opłaty 3702
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4586
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3032
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3157
Dokumenty do pobrania 15053
Inne informacje 3556
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3483
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 35044
Ważne adresy 8081
Ochrona Danych Osobowych 1018
Projekty EFS 6350
Realizowane 4305
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 908
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 725
Zakończone 4118
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 2072
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 2528
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3788
Postarajmy się zrozumieć 3824
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2321
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3666
Projekt „Postaw na sukces" 6285
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3842
Projekt "Stawiam na siebie" 3896
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4810
Młodzi na swoim 4213
Projekt "Nowe możliwości" 6930
Stawiamy na profesjonalizm VI 2977
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2592
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2800
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2554
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 2066
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5488
Programy 5331
Analizy i statystyki 5403
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5924
Przydatne linki 4780
Pytanie do urzędu 4367
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4268
Dokumenty do pobrania 7285