Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 25315
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3100
Przyznanie statusu bezrobotnego 2814
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2322
Utrata statusu bezrobotnego 2330
Utrata statusu poszukującego pracy 2775
Rejestracja bezrobotnych 5534
Rejestracja przez Internet 3236
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2407
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 4754
Rejestracja poszukujących pracy 3111
Rejestracja przez Internet 2308
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1860
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2533
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3169
Prawa bezrobotnych 2571
Prawa poszukujących pracy 2443
Obowiązki bezrobotnych 2570
Obowiązki poszukujących pracy 2261
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9108
Wysokość świadczeń pieniężnych 5434
Zasiłek dla bezrobotnych 5678
Terminy wypłat 5437
Ubezpieczenie zdrowotne 2463
Dodatek aktywizacyjny 3281
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9624
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3643
Zwrot kosztów przejazdu 2672
Zwrot kosztów zakwaterowania 2312
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2694
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2418
Pożyczka szkoleniowa 3923
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2137
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2636
Inne finansowe formy wsparcia 2855
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4951
Pośrednictwo pracy krajowe 2476
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2318
Poradnictwo zawodowe 3565
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2565
Szkolenia 4836
Informacje dla instytucji szkoleniowych 2541
Bony szkoleniowe 1927
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2476
Staże 11875
Prace interwencyjne 2787
Roboty publiczne 2442
Prace społecznie użyteczne 3776
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2189
Bony stażowe 2232
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1632
Dokumenty do pobrania 7588
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2586
Agencje zatrudnienia 3091
Inne informacje 2839
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3100
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 14594
Zgłoszenie oferty pracy 3403
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2693
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2818
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2726
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3321
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2205
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2102
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5646
Pośrednictwo pracy krajowe 2120
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2207
Poradnictwo zawodowe 2493
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2241
Bony szkoleniowe 1413
Fundusz szkoleniowy 2386
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2123
Staże 7197
Prace interwencyjne 3523
Roboty publiczne 3653
Prace społecznie użyteczne 3360
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11230
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1921
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2126
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2480
Zwolnienia grupowe 2145
Wysokość świadczeń pieniężnych 3434
Świadczenie aktywizacyjne 1726
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1443
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1928
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2432
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2499
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2275
Trójstronne umowy szkoleniowe 1734
Bon stażowy 2649
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3269
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1440
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2097
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2273
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2845
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3283
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1836
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2346
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2106
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2187
Tryb postępowania 2201
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2039
Wymagane dokumenty 2186
Opłaty 2258
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3221
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1865
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1936
Dokumenty do pobrania 9574
Inne informacje 2219
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2203
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 27017
Ważne adresy 6024
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3782
Programy 3683
Projekty EFS 4639
Realizowane 2740
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 517
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 504
Zakończone 2709
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2428
Postarajmy się zrozumieć 2494
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 845
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2355
Projekt „Postaw na sukces" 4131
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2468
Projekt "Stawiam na siebie" 2498
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3277
Młodzi na swoim 2814
Projekt "Nowe możliwości" 5260
Stawiamy na profesjonalizm VI 1574
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1020
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1475
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 969
Analizy i statystyki 3684
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4276
Przydatne linki 3199
Pytanie do urzędu 2934
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2724
Dokumenty do pobrania 5056