Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27815
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3578
Przyznanie statusu bezrobotnego 3323
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2805
Utrata statusu bezrobotnego 2809
Utrata statusu poszukującego pracy 3210
Rejestracja bezrobotnych 6263
Rejestracja przez Internet 3822
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2892
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5439
Rejestracja poszukujących pracy 3682
Rejestracja przez Internet 2746
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2154
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2987
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3657
Prawa bezrobotnych 3052
Prawa poszukujących pracy 2887
Obowiązki bezrobotnych 3088
Obowiązki poszukujących pracy 2697
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10193
Wysokość świadczeń pieniężnych 6069
Zasiłek dla bezrobotnych 6353
Terminy wypłat 6100
Ubezpieczenie zdrowotne 2921
Dodatek aktywizacyjny 3863
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11438
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4095
Zwrot kosztów przejazdu 3173
Zwrot kosztów zakwaterowania 2776
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3139
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2910
Pożyczka szkoleniowa 4355
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2536
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3057
Inne finansowe formy wsparcia 3385
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5605
Pośrednictwo pracy krajowe 2900
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2766
Poradnictwo zawodowe 4266
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2979
Szkolenia 5541
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3026
Bony szkoleniowe 2400
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2935
Staże 12859
Prace interwencyjne 3240
Roboty publiczne 2876
Prace społecznie użyteczne 4210
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2595
Bony stażowe 2674
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2001
Dokumenty do pobrania 8816
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3031
Agencje zatrudnienia 3553
Inne informacje 3352
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3622
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16511
Zgłoszenie oferty pracy 3924
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3169
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3291
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3155
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3939
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2628
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2482
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6490
Pośrednictwo pracy krajowe 2546
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2604
Poradnictwo zawodowe 3052
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2623
Bony szkoleniowe 1850
Fundusz szkoleniowy 2844
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2575
Staże 7908
Prace interwencyjne 3994
Roboty publiczne 4095
Prace społecznie użyteczne 3725
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12606
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2273
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2528
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2888
Zwolnienia grupowe 2569
Wysokość świadczeń pieniężnych 3801
Świadczenie aktywizacyjne 2140
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1796
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2287
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2855
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3065
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2650
Trójstronne umowy szkoleniowe 2164
Bon stażowy 3034
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3801
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1842
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2461
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2673
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3192
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3651
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2161
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2877
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2591
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 387
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2596
Tryb postępowania 2682
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2405
Wymagane dokumenty 2611
Opłaty 2712
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3604
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2225
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2304
Dokumenty do pobrania 11525
Inne informacje 2651
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2587
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 29467
Ważne adresy 6698
Ochrona Danych Osobowych 61
Projekty EFS 5245
Realizowane 3291
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 576
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1021
Zakończone 3223
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2902
Postarajmy się zrozumieć 2977
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1316
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2817
Projekt „Postaw na sukces" 4802
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2936
Projekt "Stawiam na siebie" 2993
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3793
Młodzi na swoim 3302
Projekt "Nowe możliwości" 5759
Stawiamy na profesjonalizm VI 2084
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1523
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1883
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1417
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 985
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4347
Programy 4282
Analizy i statystyki 4308
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4825
Przydatne linki 3746
Pytanie do urzędu 3440
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3265
Dokumenty do pobrania 5731