Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31121
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4092
Przyznanie statusu bezrobotnego 3860
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3256
Utrata statusu bezrobotnego 3318
Utrata statusu poszukującego pracy 3680
Rejestracja bezrobotnych 7125
Rejestracja przez Internet 4624
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3449
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6316
Rejestracja poszukujących pracy 4322
Rejestracja przez Internet 3213
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2523
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3553
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4251
Prawa bezrobotnych 3564
Prawa poszukujących pracy 3401
Obowiązki bezrobotnych 3689
Obowiązki poszukujących pracy 3134
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11554
Wysokość świadczeń pieniężnych 6778
Zasiłek dla bezrobotnych 7126
Terminy wypłat 6919
Ubezpieczenie zdrowotne 3384
Dodatek aktywizacyjny 4552
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14222
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4680
Zwrot kosztów przejazdu 3672
Zwrot kosztów zakwaterowania 3228
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3567
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3393
Pożyczka szkoleniowa 4888
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2992
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3485
Inne finansowe formy wsparcia 4026
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6431
Pośrednictwo pracy krajowe 3443
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3210
Poradnictwo zawodowe 4984
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3453
Szkolenia 6459
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3610
Bony szkoleniowe 2876
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3397
Staże 14216
Prace interwencyjne 3749
Roboty publiczne 3301
Prace społecznie użyteczne 4855
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3065
Bony stażowe 3302
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2438
Dokumenty do pobrania 10581
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3591
Agencje zatrudnienia 4200
Inne informacje 4018
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4246
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19058
Zgłoszenie oferty pracy 4559
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3805
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3903
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3692
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4743
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3175
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2936
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7632
Pośrednictwo pracy krajowe 3051
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3134
Poradnictwo zawodowe 3908
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3191
Bony szkoleniowe 2443
Fundusz szkoleniowy 3437
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3142
Staże 8803
Prace interwencyjne 4533
Roboty publiczne 4641
Prace społecznie użyteczne 4312
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14532
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2823
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2985
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3435
Zwolnienia grupowe 3078
Wysokość świadczeń pieniężnych 4351
Świadczenie aktywizacyjne 2631
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2272
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2911
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3528
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3838
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3275
Trójstronne umowy szkoleniowe 2764
Bon stażowy 3570
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4430
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2445
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2898
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3125
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3795
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4175
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2610
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3433
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3164
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 988
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3087
Tryb postępowania 3320
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2841
Wymagane dokumenty 3178
Opłaty 3309
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4094
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2670
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2790
Dokumenty do pobrania 14015
Inne informacje 3183
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3103
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 32931
Ważne adresy 7467
Ochrona Danych Osobowych 646
Projekty EFS 5961
Realizowane 3906
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 345
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 382
Zakończone 3764
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1592
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1590
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3416
Postarajmy się zrozumieć 3461
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1899
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3297
Projekt „Postaw na sukces" 5633
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3442
Projekt "Stawiam na siebie" 3525
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4312
Młodzi na swoim 3836
Projekt "Nowe możliwości" 6363
Stawiamy na profesjonalizm VI 2590
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2089
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2407
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2059
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1556
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4894
Programy 4912
Analizy i statystyki 4997
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5488
Przydatne linki 4348
Pytanie do urzędu 3998
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3856
Dokumenty do pobrania 6714