Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31383
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4197
Przyznanie statusu bezrobotnego 3954
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3343
Utrata statusu bezrobotnego 3411
Utrata statusu poszukującego pracy 3749
Rejestracja bezrobotnych 7260
Rejestracja przez Internet 4743
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3555
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6486
Rejestracja poszukujących pracy 4420
Rejestracja przez Internet 3286
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2609
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3664
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4370
Prawa bezrobotnych 3653
Prawa poszukujących pracy 3492
Obowiązki bezrobotnych 3780
Obowiązki poszukujących pracy 3214
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11695
Wysokość świadczeń pieniężnych 6910
Zasiłek dla bezrobotnych 7251
Terminy wypłat 7066
Ubezpieczenie zdrowotne 3466
Dodatek aktywizacyjny 4671
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14477
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4804
Zwrot kosztów przejazdu 3765
Zwrot kosztów zakwaterowania 3303
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3657
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3507
Pożyczka szkoleniowa 5015
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3069
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3555
Inne finansowe formy wsparcia 4149
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6540
Pośrednictwo pracy krajowe 3544
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3299
Poradnictwo zawodowe 5100
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3531
Szkolenia 6592
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3703
Bony szkoleniowe 2948
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3478
Staże 14427
Prace interwencyjne 3839
Roboty publiczne 3379
Prace społecznie użyteczne 4974
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3137
Bony stażowe 3413
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2495
Dokumenty do pobrania 10763
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3709
Agencje zatrudnienia 4298
Inne informacje 4103
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4351
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19353
Zgłoszenie oferty pracy 4641
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3891
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3993
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3800
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4896
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3262
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3003
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7833
Pośrednictwo pracy krajowe 3131
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3229
Poradnictwo zawodowe 4026
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3292
Bony szkoleniowe 2529
Fundusz szkoleniowy 3539
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3222
Staże 8962
Prace interwencyjne 4637
Roboty publiczne 4735
Prace społecznie użyteczne 4432
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14823
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2914
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3077
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3524
Zwolnienia grupowe 3164
Wysokość świadczeń pieniężnych 4450
Świadczenie aktywizacyjne 2714
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2354
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3047
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3641
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3967
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3380
Trójstronne umowy szkoleniowe 2852
Bon stażowy 3673
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4531
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2590
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2985
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3204
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3905
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4283
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2682
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3524
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3249
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 1093
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3169
Tryb postępowania 3419
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2914
Wymagane dokumenty 3265
Opłaty 3403
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4208
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2747
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2871
Dokumenty do pobrania 14391
Inne informacje 3269
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3189
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 33306
Ważne adresy 7598
Ochrona Danych Osobowych 728
Projekty EFS 6047
Realizowane 3991
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 462
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 458
Zakończone 3826
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1683
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1818
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3501
Postarajmy się zrozumieć 3531
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2010
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3382
Projekt „Postaw na sukces" 5794
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3536
Projekt "Stawiam na siebie" 3605
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4421
Młodzi na swoim 3921
Projekt "Nowe możliwości" 6494
Stawiamy na profesjonalizm VI 2683
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2206
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2501
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2163
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1654
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5012
Programy 5005
Analizy i statystyki 5097
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5580
Przydatne linki 4440
Pytanie do urzędu 4079
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3949
Dokumenty do pobrania 6891