Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 24095
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2900
Przyznanie statusu bezrobotnego 2613
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2164
Utrata statusu bezrobotnego 2165
Utrata statusu poszukującego pracy 2610
Rejestracja bezrobotnych 5239
Rejestracja przez Internet 3029
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2235
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 4501
Rejestracja poszukujących pracy 2915
Rejestracja przez Internet 2149
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1728
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2361
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3000
Prawa bezrobotnych 2410
Prawa poszukujących pracy 2286
Obowiązki bezrobotnych 2387
Obowiązki poszukujących pracy 2091
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8606
Wysokość świadczeń pieniężnych 5167
Zasiłek dla bezrobotnych 5347
Terminy wypłat 5026
Ubezpieczenie zdrowotne 2297
Dodatek aktywizacyjny 3100
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8814
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3483
Zwrot kosztów przejazdu 2511
Zwrot kosztów zakwaterowania 2153
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2535
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2250
Pożyczka szkoleniowa 3769
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1996
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2450
Inne finansowe formy wsparcia 2660
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4682
Pośrednictwo pracy krajowe 2318
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2152
Poradnictwo zawodowe 3310
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2395
Szkolenia 4515
Informacje dla instytucji szkoleniowych 2351
Bony szkoleniowe 1772
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2307
Staże 11300
Prace interwencyjne 2622
Roboty publiczne 2291
Prace społecznie użyteczne 3611
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2024
Bony stażowe 2043
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1493
Dokumenty do pobrania 7095
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2441
Agencje zatrudnienia 2909
Inne informacje 2656
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2913
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 13703
Zgłoszenie oferty pracy 3136
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2486
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2578
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2540
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3079
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2053
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1940
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5299
Pośrednictwo pracy krajowe 1959
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2039
Poradnictwo zawodowe 2298
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2079
Bony szkoleniowe 1238
Fundusz szkoleniowy 2223
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1968
Staże 6904
Prace interwencyjne 3330
Roboty publiczne 3471
Prace społecznie użyteczne 3219
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10438
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1794
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1968
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2307
Zwolnienia grupowe 1998
Wysokość świadczeń pieniężnych 3278
Świadczenie aktywizacyjne 1574
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1297
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1792
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2243
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2300
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2123
Trójstronne umowy szkoleniowe 1584
Bon stażowy 2489
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3032
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1250
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1957
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2110
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2705
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3158
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1718
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2160
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1942
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2027
Tryb postępowania 1981
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1886
Wymagane dokumenty 2037
Opłaty 2067
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3086
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1723
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1797
Dokumenty do pobrania 8837
Inne informacje 2070
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2047
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 25632
Ważne adresy 5730
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3629
Programy 3465
Projekty EFS 4401
Realizowane 2577
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 308
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 298
Zakończone 2531
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2273
Postarajmy się zrozumieć 2321
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 683
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2196
Projekt „Postaw na sukces" 3987
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2295
Projekt "Stawiam na siebie" 2334
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3143
Młodzi na swoim 2650
Projekt "Nowe możliwości" 5105
Stawiamy na profesjonalizm VI 1425
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 873
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1335
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 807
Analizy i statystyki 3470
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4053
Przydatne linki 3026
Pytanie do urzędu 2742
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2561
Dokumenty do pobrania 4797