Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33065
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4567
Przyznanie statusu bezrobotnego 4292
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3701
Utrata statusu bezrobotnego 3765
Utrata statusu poszukującego pracy 4091
Rejestracja bezrobotnych 7771
Rejestracja przez Internet 5170
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3923
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 7084
Rejestracja poszukujących pracy 4827
Rejestracja przez Internet 3601
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2938
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4038
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4724
Prawa bezrobotnych 4015
Prawa poszukujących pracy 3835
Obowiązki bezrobotnych 4173
Obowiązki poszukujących pracy 3557
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12175
Wysokość świadczeń pieniężnych 7402
Zasiłek dla bezrobotnych 7713
Terminy wypłat 7573
Ubezpieczenie zdrowotne 3815
Dodatek aktywizacyjny 5077
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15390
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5252
Zwrot kosztów przejazdu 4089
Zwrot kosztów zakwaterowania 3612
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4008
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3854
Pożyczka szkoleniowa 5456
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3426
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3881
Inne finansowe formy wsparcia 4522
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6971
Pośrednictwo pracy krajowe 3923
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3640
Poradnictwo zawodowe 5551
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3887
Szkolenia 7077
Informacje dla instytucji szkoleniowych 4119
Bony szkoleniowe 3306
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3835
Staże 15216
Prace interwencyjne 4185
Roboty publiczne 3724
Prace społecznie użyteczne 5412
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3490
Bony stażowe 3876
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2763
Dokumenty do pobrania 11237
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4058
Agencje zatrudnienia 4684
Inne informacje 4486
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4740
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20461
Zgłoszenie oferty pracy 5034
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4241
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4342
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4160
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5439
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3587
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3331
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8313
Pośrednictwo pracy krajowe 3465
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3583
Poradnictwo zawodowe 4463
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3641
Bony szkoleniowe 2866
Fundusz szkoleniowy 3899
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3565
Staże 9517
Prace interwencyjne 4989
Roboty publiczne 5098
Prace społecznie użyteczne 4885
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15813
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3265
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3412
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3875
Zwolnienia grupowe 3503
Wysokość świadczeń pieniężnych 4889
Świadczenie aktywizacyjne 3038
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2704
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3522
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4112
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4457
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3822
Trójstronne umowy szkoleniowe 3250
Bon stażowy 4107
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4918
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3060
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3339
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3541
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4301
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4750
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3010
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3864
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3626
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 1433
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3511
Tryb postępowania 3781
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3244
Wymagane dokumenty 3628
Opłaty 3764
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4657
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3090
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3216
Dokumenty do pobrania 15173
Inne informacje 3622
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3546
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 35237
Ważne adresy 8157
Ochrona Danych Osobowych 1076
Projekty EFS 6415
Realizowane 4364
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 978
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 773
Zakończone 4170
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 2135
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 2642
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3848
Postarajmy się zrozumieć 3880
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2375
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3719
Projekt „Postaw na sukces" 6351
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3902
Projekt "Stawiam na siebie" 3951
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4876
Młodzi na swoim 4274
Projekt "Nowe możliwości" 7002
Stawiamy na profesjonalizm VI 3038
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2660
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2869
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2613
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 2128
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5567
Programy 5394
Analizy i statystyki 5464
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5978
Przydatne linki 4844
Pytanie do urzędu 4422
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4332
Dokumenty do pobrania 7357