Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28951
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3759
Przyznanie statusu bezrobotnego 3511
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2972
Utrata statusu bezrobotnego 2968
Utrata statusu poszukującego pracy 3371
Rejestracja bezrobotnych 6535
Rejestracja przez Internet 4172
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3074
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5719
Rejestracja poszukujących pracy 3898
Rejestracja przez Internet 2904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2270
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3154
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3835
Prawa bezrobotnych 3222
Prawa poszukujących pracy 3080
Obowiązki bezrobotnych 3295
Obowiązki poszukujących pracy 2848
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10719
Wysokość świadczeń pieniężnych 6328
Zasiłek dla bezrobotnych 6629
Terminy wypłat 6379
Ubezpieczenie zdrowotne 3078
Dodatek aktywizacyjny 4073
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12438
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4347
Zwrot kosztów przejazdu 3358
Zwrot kosztów zakwaterowania 2944
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3284
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3073
Pożyczka szkoleniowa 4536
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2710
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3200
Inne finansowe formy wsparcia 3594
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5871
Pośrednictwo pracy krajowe 3093
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2919
Poradnictwo zawodowe 4582
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3143
Szkolenia 5873
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3205
Bony szkoleniowe 2568
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3093
Staże 13245
Prace interwencyjne 3408
Roboty publiczne 3026
Prace społecznie użyteczne 4428
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2748
Bony stażowe 2859
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2161
Dokumenty do pobrania 9454
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3207
Agencje zatrudnienia 3793
Inne informacje 3557
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3814
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17338
Zgłoszenie oferty pracy 4129
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3410
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3517
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3338
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4226
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2801
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2628
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6793
Pośrednictwo pracy krajowe 2707
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2773
Poradnictwo zawodowe 3425
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2775
Bony szkoleniowe 2015
Fundusz szkoleniowy 3023
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2806
Staże 8159
Prace interwencyjne 4144
Roboty publiczne 4277
Prace społecznie użyteczne 3890
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13185
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2435
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2673
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3056
Zwolnienia grupowe 2722
Wysokość świadczeń pieniężnych 3974
Świadczenie aktywizacyjne 2290
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1941
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2436
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3048
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3242
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2830
Trójstronne umowy szkoleniowe 2364
Bon stażowy 3221
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3970
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2002
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2593
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2838
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3425
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3789
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2320
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3058
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2783
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 612
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2769
Tryb postępowania 2907
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2550
Wymagane dokumenty 2797
Opłaty 2914
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3737
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2371
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2449
Dokumenty do pobrania 12472
Inne informacje 2813
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2763
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 30582
Ważne adresy 6968
Ochrona Danych Osobowych 242
Projekty EFS 5497
Realizowane 3514
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 857
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1147
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 66
Zakończone 3427
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3096
Postarajmy się zrozumieć 3142
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1545
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2972
Projekt „Postaw na sukces" 5112
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3121
Projekt "Stawiam na siebie" 3180
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3931
Młodzi na swoim 3465
Projekt "Nowe możliwości" 5944
Stawiamy na profesjonalizm VI 2251
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1699
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2070
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1612
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1119
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4513
Programy 4510
Analizy i statystyki 4564
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5020
Przydatne linki 3921
Pytanie do urzędu 3631
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3488
Dokumenty do pobrania 6133