Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27226
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3473
Przyznanie statusu bezrobotnego 3203
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2696
Utrata statusu bezrobotnego 2698
Utrata statusu poszukującego pracy 3111
Rejestracja bezrobotnych 6062
Rejestracja przez Internet 3671
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2782
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5266
Rejestracja poszukujących pracy 3537
Rejestracja przez Internet 2643
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2078
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2876
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3536
Prawa bezrobotnych 2934
Prawa poszukujących pracy 2788
Obowiązki bezrobotnych 2959
Obowiązki poszukujących pracy 2595
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9920
Wysokość świadczeń pieniężnych 5930
Zasiłek dla bezrobotnych 6189
Terminy wypłat 5931
Ubezpieczenie zdrowotne 2818
Dodatek aktywizacyjny 3731
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10986
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4002
Zwrot kosztów przejazdu 3044
Zwrot kosztów zakwaterowania 2665
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3037
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2799
Pożyczka szkoleniowa 4251
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2452
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2952
Inne finansowe formy wsparcia 3250
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5440
Pośrednictwo pracy krajowe 2796
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2672
Poradnictwo zawodowe 4094
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2888
Szkolenia 5373
Informacje dla instytucji szkoleniowych 2904
Bony szkoleniowe 2287
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2832
Staże 12614
Prace interwencyjne 3139
Roboty publiczne 2782
Prace społecznie użyteczne 4102
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2494
Bony stażowe 2565
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1908
Dokumenty do pobrania 8526
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2922
Agencje zatrudnienia 3431
Inne informacje 3227
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3481
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16089
Zgłoszenie oferty pracy 3789
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3048
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3171
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3043
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3795
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2517
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2390
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6307
Pośrednictwo pracy krajowe 2442
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2510
Poradnictwo zawodowe 2906
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2529
Bony szkoleniowe 1746
Fundusz szkoleniowy 2731
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2468
Staże 7739
Prace interwencyjne 3886
Roboty publiczne 3990
Prace społecznie użyteczne 3633
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12311
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2183
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2438
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2787
Zwolnienia grupowe 2463
Wysokość świadczeń pieniężnych 3713
Świadczenie aktywizacyjne 2033
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1714
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2192
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2729
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2940
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2551
Trójstronne umowy szkoleniowe 2061
Bon stażowy 2935
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3692
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1723
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2370
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2582
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3103
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3565
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2084
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2744
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2478
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 264
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2492
Tryb postępowania 2563
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2308
Wymagane dokumenty 2505
Opłaty 2602
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3505
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2138
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2212
Dokumenty do pobrania 11039
Inne informacje 2553
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2491
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 28808
Ważne adresy 6517
Projekty EFS 5118
Realizowane 3170
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 375
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 934
Zakończone 3123
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2819
Postarajmy się zrozumieć 2884
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1214
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2728
Projekt „Postaw na sukces" 4645
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2850
Projekt "Stawiam na siebie" 2897
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3713
Młodzi na swoim 3206
Projekt "Nowe możliwości" 5657
Stawiamy na profesjonalizm VI 1990
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1447
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1797
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1330
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 924
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4242
Programy 4156
Analizy i statystyki 4151
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4708
Przydatne linki 3631
Pytanie do urzędu 3335
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3148
Dokumenty do pobrania 5584