Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31654
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4296
Przyznanie statusu bezrobotnego 4048
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3435
Utrata statusu bezrobotnego 3503
Utrata statusu poszukującego pracy 3845
Rejestracja bezrobotnych 7403
Rejestracja przez Internet 4874
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3662
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6677
Rejestracja poszukujących pracy 4539
Rejestracja przez Internet 3378
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2695
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3772
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4473
Prawa bezrobotnych 3741
Prawa poszukujących pracy 3584
Obowiązki bezrobotnych 3887
Obowiązki poszukujących pracy 3304
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11830
Wysokość świadczeń pieniężnych 7047
Zasiłek dla bezrobotnych 7387
Terminy wypłat 7232
Ubezpieczenie zdrowotne 3560
Dodatek aktywizacyjny 4795
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14733
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4935
Zwrot kosztów przejazdu 3851
Zwrot kosztów zakwaterowania 3381
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3755
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3601
Pożyczka szkoleniowa 5140
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3166
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3652
Inne finansowe formy wsparcia 4259
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6665
Pośrednictwo pracy krajowe 3645
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3393
Poradnictwo zawodowe 5233
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3616
Szkolenia 6727
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3808
Bony szkoleniowe 3042
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3576
Staże 14658
Prace interwencyjne 3936
Roboty publiczne 3475
Prace społecznie użyteczne 5103
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3234
Bony stażowe 3547
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2584
Dokumenty do pobrania 10890
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3797
Agencje zatrudnienia 4396
Inne informacje 4206
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4463
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19604
Zgłoszenie oferty pracy 4771
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3990
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4091
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3897
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5063
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3351
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3088
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7972
Pośrednictwo pracy krajowe 3216
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3330
Poradnictwo zawodowe 4155
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3396
Bony szkoleniowe 2631
Fundusz szkoleniowy 3637
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3321
Staże 9132
Prace interwencyjne 4730
Roboty publiczne 4835
Prace społecznie użyteczne 4559
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15113
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3005
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3165
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3612
Zwolnienia grupowe 3252
Wysokość świadczeń pieniężnych 4578
Świadczenie aktywizacyjne 2810
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2444
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3185
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3781
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4122
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3511
Trójstronne umowy szkoleniowe 2960
Bon stażowy 3805
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4639
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2733
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3082
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3296
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4020
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4408
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2771
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3622
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3349
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 1187
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3262
Tryb postępowania 3523
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3001
Wymagane dokumenty 3371
Opłaty 3507
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4342
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2831
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2966
Dokumenty do pobrania 14622
Inne informacje 3362
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3294
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 33625
Ważne adresy 7763
Ochrona Danych Osobowych 823
Projekty EFS 6150
Realizowane 4095
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 605
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 548
Zakończone 3927
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1816
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 2067
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3593
Postarajmy się zrozumieć 3625
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2114
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3475
Projekt „Postaw na sukces" 5957
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3635
Projekt "Stawiam na siebie" 3702
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4547
Młodzi na swoim 4020
Projekt "Nowe możliwości" 6644
Stawiamy na profesjonalizm VI 2775
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2334
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2598
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2294
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1834
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5206
Programy 5112
Analizy i statystyki 5199
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5693
Przydatne linki 4547
Pytanie do urzędu 4173
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4049
Dokumenty do pobrania 7021