Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 24688
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2997
Przyznanie statusu bezrobotnego 2729
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2254
Utrata statusu bezrobotnego 2250
Utrata statusu poszukującego pracy 2690
Rejestracja bezrobotnych 5373
Rejestracja przez Internet 3134
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2327
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 4636
Rejestracja poszukujących pracy 3017
Rejestracja przez Internet 2231
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1793
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2451
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3077
Prawa bezrobotnych 2498
Prawa poszukujących pracy 2367
Obowiązki bezrobotnych 2487
Obowiązki poszukujących pracy 2176
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8826
Wysokość świadczeń pieniężnych 5286
Zasiłek dla bezrobotnych 5515
Terminy wypłat 5255
Ubezpieczenie zdrowotne 2379
Dodatek aktywizacyjny 3196
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9133
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3569
Zwrot kosztów przejazdu 2594
Zwrot kosztów zakwaterowania 2236
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2615
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2334
Pożyczka szkoleniowa 3841
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2068
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2549
Inne finansowe formy wsparcia 2760
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4821
Pośrednictwo pracy krajowe 2397
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2240
Poradnictwo zawodowe 3431
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2476
Szkolenia 4669
Informacje dla instytucji szkoleniowych 2455
Bony szkoleniowe 1853
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2397
Staże 11601
Prace interwencyjne 2708
Roboty publiczne 2370
Prace społecznie użyteczne 3694
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2112
Bony stażowe 2142
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1564
Dokumenty do pobrania 7319
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2515
Agencje zatrudnienia 2997
Inne informacje 2744
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3007
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 14176
Zgłoszenie oferty pracy 3277
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2602
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2716
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2634
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3194
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2125
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2017
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5487
Pośrednictwo pracy krajowe 2041
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2131
Poradnictwo zawodowe 2397
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2172
Bony szkoleniowe 1333
Fundusz szkoleniowy 2301
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2046
Staże 7076
Prace interwencyjne 3444
Roboty publiczne 3566
Prace społecznie użyteczne 3291
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10845
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1858
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2043
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2400
Zwolnienia grupowe 2073
Wysokość świadczeń pieniężnych 3359
Świadczenie aktywizacyjne 1661
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1369
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1855
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2354
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2398
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2196
Trójstronne umowy szkoleniowe 1658
Bon stażowy 2570
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3164
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1351
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2033
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2197
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2774
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3217
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1775
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2251
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2029
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2109
Tryb postępowania 2101
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1961
Wymagane dokumenty 2111
Opłaty 2174
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3152
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1791
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1873
Dokumenty do pobrania 9234
Inne informacje 2144
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2132
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 26343
Ważne adresy 5896
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3699
Programy 3585
Projekty EFS 4527
Realizowane 2658
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 414
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 385
Zakończone 2624
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2350
Postarajmy się zrozumieć 2408
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 766
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2282
Projekt „Postaw na sukces" 4062
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2385
Projekt "Stawiam na siebie" 2420
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3210
Młodzi na swoim 2729
Projekt "Nowe możliwości" 5186
Stawiamy na profesjonalizm VI 1502
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 925
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1404
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 892
Analizy i statystyki 3585
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4174
Przydatne linki 3112
Pytanie do urzędu 2827
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2640
Dokumenty do pobrania 4939