Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29438
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3818
Przyznanie statusu bezrobotnego 3572
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3022
Utrata statusu bezrobotnego 3024
Utrata statusu poszukującego pracy 3417
Rejestracja bezrobotnych 6635
Rejestracja przez Internet 4256
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3149
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5819
Rejestracja poszukujących pracy 3984
Rejestracja przez Internet 2953
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2314
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3230
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3905
Prawa bezrobotnych 3274
Prawa poszukujących pracy 3138
Obowiązki bezrobotnych 3365
Obowiązki poszukujących pracy 2902
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10905
Wysokość świadczeń pieniężnych 6397
Zasiłek dla bezrobotnych 6714
Terminy wypłat 6478
Ubezpieczenie zdrowotne 3130
Dodatek aktywizacyjny 4162
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12857
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4387
Zwrot kosztów przejazdu 3399
Zwrot kosztów zakwaterowania 2997
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3334
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3130
Pożyczka szkoleniowa 4593
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2752
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3245
Inne finansowe formy wsparcia 3663
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5989
Pośrednictwo pracy krajowe 3148
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2965
Poradnictwo zawodowe 4651
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3208
Szkolenia 5972
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3264
Bony szkoleniowe 2625
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3148
Staże 13413
Prace interwencyjne 3477
Roboty publiczne 3070
Prace społecznie użyteczne 4543
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2839
Bony stażowe 2964
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2254
Dokumenty do pobrania 9720
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3304
Agencje zatrudnienia 3908
Inne informacje 3679
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3938
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17692
Zgłoszenie oferty pracy 4242
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3533
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3635
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3434
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4344
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2897
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2721
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6970
Pośrednictwo pracy krajowe 2808
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2870
Poradnictwo zawodowe 3536
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2893
Bony szkoleniowe 2137
Fundusz szkoleniowy 3136
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2904
Staże 8288
Prace interwencyjne 4239
Roboty publiczne 4371
Prace społecznie użyteczne 3980
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13445
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2532
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2760
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3168
Zwolnienia grupowe 2816
Wysokość świadczeń pieniężnych 4059
Świadczenie aktywizacyjne 2387
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2038
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2544
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3151
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3344
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2925
Trójstronne umowy szkoleniowe 2467
Bon stażowy 3318
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4073
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2113
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2686
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2929
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3524
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3877
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2406
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3177
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2898
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 705
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2865
Tryb postępowania 3028
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2633
Wymagane dokumenty 2899
Opłaty 3019
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3822
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2463
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2550
Dokumenty do pobrania 12771
Inne informacje 2922
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2858
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 31124
Ważne adresy 7053
Ochrona Danych Osobowych 309
Projekty EFS 5581
Realizowane 3588
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 930
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1199
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 113
Zakończone 3477
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3144
Postarajmy się zrozumieć 3192
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1602
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3019
Projekt „Postaw na sukces" 5205
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3175
Projekt "Stawiam na siebie" 3239
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3977
Młodzi na swoim 3522
Projekt "Nowe możliwości" 5991
Stawiamy na profesjonalizm VI 2305
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1747
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2116
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1678
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1183
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4564
Programy 4586
Analizy i statystyki 4642
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5096
Przydatne linki 3985
Pytanie do urzędu 3705
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3548
Dokumenty do pobrania 6233