Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28330
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3653
Przyznanie statusu bezrobotnego 3406
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2885
Utrata statusu bezrobotnego 2880
Utrata statusu poszukującego pracy 3295
Rejestracja bezrobotnych 6384
Rejestracja przez Internet 3935
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2972
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5557
Rejestracja poszukujących pracy 3779
Rejestracja przez Internet 2819
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2204
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3070
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3741
Prawa bezrobotnych 3131
Prawa poszukujących pracy 2967
Obowiązki bezrobotnych 3172
Obowiązki poszukujących pracy 2766
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10426
Wysokość świadczeń pieniężnych 6164
Zasiłek dla bezrobotnych 6480
Terminy wypłat 6219
Ubezpieczenie zdrowotne 2994
Dodatek aktywizacyjny 3971
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11832
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4196
Zwrot kosztów przejazdu 3256
Zwrot kosztów zakwaterowania 2846
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3207
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2988
Pożyczka szkoleniowa 4443
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2630
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3121
Inne finansowe formy wsparcia 3480
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5731
Pośrednictwo pracy krajowe 2996
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2846
Poradnictwo zawodowe 4403
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3055
Szkolenia 5683
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3107
Bony szkoleniowe 2480
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3004
Staże 13029
Prace interwencyjne 3311
Roboty publiczne 2946
Prace społecznie użyteczne 4290
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2674
Bony stażowe 2754
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2074
Dokumenty do pobrania 9076
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3114
Agencje zatrudnienia 3629
Inne informacje 3450
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3717
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16896
Zgłoszenie oferty pracy 4006
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3265
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3394
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3245
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4089
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2707
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2561
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6641
Pośrednictwo pracy krajowe 2620
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2694
Poradnictwo zawodowe 3221
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2686
Bony szkoleniowe 1919
Fundusz szkoleniowy 2922
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2679
Staże 8011
Prace interwencyjne 4068
Roboty publiczne 4187
Prace społecznie użyteczne 3805
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12894
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2341
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2603
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2971
Zwolnienia grupowe 2635
Wysokość świadczeń pieniężnych 3866
Świadczenie aktywizacyjne 2211
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1868
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2356
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2952
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3153
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2744
Trójstronne umowy szkoleniowe 2238
Bon stażowy 3102
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3875
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1914
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2520
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2736
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3314
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3709
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2210
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2960
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2693
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 492
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2666
Tryb postępowania 2785
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2481
Wymagane dokumenty 2710
Opłaty 2800
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3667
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2291
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2368
Dokumenty do pobrania 11973
Inne informacje 2723
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2675
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 29977
Ważne adresy 6822
Ochrona Danych Osobowych 124
Projekty EFS 5366
Realizowane 3398
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 689
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1078
Zakończone 3302
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2996
Postarajmy się zrozumieć 3050
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1430
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2894
Projekt „Postaw na sukces" 4945
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3022
Projekt "Stawiam na siebie" 3079
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3862
Młodzi na swoim 3379
Projekt "Nowe możliwości" 5844
Stawiamy na profesjonalizm VI 2164
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1610
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1982
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1489
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1050
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4420
Programy 4383
Analizy i statystyki 4426
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4920
Przydatne linki 3827
Pytanie do urzędu 3526
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3354
Dokumenty do pobrania 5889