Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30733
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3958
Przyznanie statusu bezrobotnego 3716
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3135
Utrata statusu bezrobotnego 3194
Utrata statusu poszukującego pracy 3551
Rejestracja bezrobotnych 6946
Rejestracja przez Internet 4464
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3301
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6104
Rejestracja poszukujących pracy 4178
Rejestracja przez Internet 3087
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2404
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3391
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4105
Prawa bezrobotnych 3429
Prawa poszukujących pracy 3269
Obowiązki bezrobotnych 3540
Obowiązki poszukujących pracy 3021
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11367
Wysokość świadczeń pieniężnych 6589
Zasiłek dla bezrobotnych 6964
Terminy wypłat 6739
Ubezpieczenie zdrowotne 3257
Dodatek aktywizacyjny 4389
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13789
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4495
Zwrot kosztów przejazdu 3541
Zwrot kosztów zakwaterowania 3114
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3450
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3253
Pożyczka szkoleniowa 4718
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2866
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3355
Inne finansowe formy wsparcia 3855
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6246
Pośrednictwo pracy krajowe 3316
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3098
Poradnictwo zawodowe 4811
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3322
Szkolenia 6265
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3456
Bony szkoleniowe 2761
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3272
Staże 13901
Prace interwencyjne 3621
Roboty publiczne 3187
Prace społecznie użyteczne 4694
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2960
Bony stażowe 3121
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2345
Dokumenty do pobrania 10339
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3438
Agencje zatrudnienia 4070
Inne informacje 3871
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4096
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18683
Zgłoszenie oferty pracy 4421
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3673
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3776
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3558
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4535
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3052
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2826
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7374
Pośrednictwo pracy krajowe 2928
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3008
Poradnictwo zawodowe 3708
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3059
Bony szkoleniowe 2313
Fundusz szkoleniowy 3307
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3015
Staże 8581
Prace interwencyjne 4398
Roboty publiczne 4516
Prace społecznie użyteczne 4123
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14128
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2690
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2877
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3301
Zwolnienia grupowe 2951
Wysokość świadczeń pieniężnych 4173
Świadczenie aktywizacyjne 2508
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2147
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2728
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3328
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3640
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3087
Trójstronne umowy szkoleniowe 2623
Bon stażowy 3417
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4294
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2260
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2789
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3021
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3655
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3997
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2499
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3308
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3051
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 830
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2984
Tryb postępowania 3188
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2729
Wymagane dokumenty 3053
Opłaty 3185
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3925
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2549
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2672
Dokumenty do pobrania 13552
Inne informacje 3067
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2997
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 32483
Ważne adresy 7266
Ochrona Danych Osobowych 493
Projekty EFS 5820
Realizowane 3774
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 168
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 270
Zakończone 3642
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1398
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1263
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3286
Postarajmy się zrozumieć 3338
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1751
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3175
Projekt „Postaw na sukces" 5412
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3309
Projekt "Stawiam na siebie" 3394
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4146
Młodzi na swoim 3706
Projekt "Nowe możliwości" 6153
Stawiamy na profesjonalizm VI 2466
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1917
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2277
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1877
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1345
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4702
Programy 4771
Analizy i statystyki 4824
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5321
Przydatne linki 4200
Pytanie do urzędu 3862
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3716
Dokumenty do pobrania 6514