Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30259
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3900
Przyznanie statusu bezrobotnego 3658
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3095
Utrata statusu bezrobotnego 3145
Utrata statusu poszukującego pracy 3502
Rejestracja bezrobotnych 6833
Rejestracja przez Internet 4392
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3241
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6002
Rejestracja poszukujących pracy 4109
Rejestracja przez Internet 3041
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2364
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3333
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4024
Prawa bezrobotnych 3373
Prawa poszukujących pracy 3210
Obowiązki bezrobotnych 3472
Obowiązki poszukujących pracy 2974
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11199
Wysokość świadczeń pieniężnych 6525
Zasiłek dla bezrobotnych 6879
Terminy wypłat 6625
Ubezpieczenie zdrowotne 3206
Dodatek aktywizacyjny 4284
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13441
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4454
Zwrot kosztów przejazdu 3489
Zwrot kosztów zakwaterowania 3074
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3409
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3204
Pożyczka szkoleniowa 4675
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2824
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3309
Inne finansowe formy wsparcia 3777
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6141
Pośrednictwo pracy krajowe 3257
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3054
Poradnictwo zawodowe 4754
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3275
Szkolenia 6153
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3401
Bony szkoleniowe 2710
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3231
Staże 13711
Prace interwencyjne 3569
Roboty publiczne 3142
Prace społecznie użyteczne 4648
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2920
Bony stażowe 3061
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2309
Dokumenty do pobrania 10119
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3380
Agencje zatrudnienia 4013
Inne informacje 3791
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4028
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18300
Zgłoszenie oferty pracy 4358
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3622
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3722
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3516
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4454
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3004
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2787
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7226
Pośrednictwo pracy krajowe 2874
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2954
Poradnictwo zawodowe 3638
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3008
Bony szkoleniowe 2260
Fundusz szkoleniowy 3232
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2968
Staże 8464
Prace interwencyjne 4348
Roboty publiczne 4466
Prace społecznie użyteczne 4074
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13835
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2628
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2827
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3246
Zwolnienia grupowe 2902
Wysokość świadczeń pieniężnych 4138
Świadczenie aktywizacyjne 2457
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2107
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2655
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3270
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3456
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3029
Trójstronne umowy szkoleniowe 2560
Bon stażowy 3390
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4219
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2204
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2754
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2987
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3603
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3946
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2460
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3237
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2977
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 785
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2936
Tryb postępowania 3132
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2691
Wymagane dokumenty 3007
Opłaty 3116
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3886
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2517
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2621
Dokumenty do pobrania 13212
Inne informacje 3009
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2941
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 32011
Ważne adresy 7185
Ochrona Danych Osobowych 426
Projekty EFS 5735
Realizowane 3697
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 56
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 215
Zakończone 3593
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1353
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1157
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3245
Postarajmy się zrozumieć 3287
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1698
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3119
Projekt „Postaw na sukces" 5340
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3254
Projekt "Stawiam na siebie" 3334
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4090
Młodzi na swoim 3639
Projekt "Nowe możliwości" 6096
Stawiamy na profesjonalizm VI 2406
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1848
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2228
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1787
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1276
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4653
Programy 4686
Analizy i statystyki 4753
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5255
Przydatne linki 4135
Pytanie do urzędu 3803
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3656
Dokumenty do pobrania 6399