Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31938
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4407
Przyznanie statusu bezrobotnego 4150
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3544
Utrata statusu bezrobotnego 3620
Utrata statusu poszukującego pracy 3953
Rejestracja bezrobotnych 7582
Rejestracja przez Internet 5007
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3787
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6859
Rejestracja poszukujących pracy 4666
Rejestracja przez Internet 3477
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2799
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3894
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4579
Prawa bezrobotnych 3851
Prawa poszukujących pracy 3689
Obowiązki bezrobotnych 4018
Obowiązki poszukujących pracy 3411
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11980
Wysokość świadczeń pieniężnych 7196
Zasiłek dla bezrobotnych 7531
Terminy wypłat 7378
Ubezpieczenie zdrowotne 3663
Dodatek aktywizacyjny 4925
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14978
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5074
Zwrot kosztów przejazdu 3957
Zwrot kosztów zakwaterowania 3472
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3859
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3710
Pożyczka szkoleniowa 5284
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3280
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3751
Inne finansowe formy wsparcia 4371
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6805
Pośrednictwo pracy krajowe 3768
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3502
Poradnictwo zawodowe 5377
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3730
Szkolenia 6861
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3942
Bony szkoleniowe 3141
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3686
Staże 14910
Prace interwencyjne 4036
Roboty publiczne 3582
Prace społecznie użyteczne 5240
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3335
Bony stażowe 3685
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2670
Dokumenty do pobrania 11044
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3915
Agencje zatrudnienia 4523
Inne informacje 4332
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4590
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20103
Zgłoszenie oferty pracy 4884
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4095
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4189
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4010
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5233
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3446
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3184
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8130
Pośrednictwo pracy krajowe 3320
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3441
Poradnictwo zawodowe 4298
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3502
Bony szkoleniowe 2722
Fundusz szkoleniowy 3745
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3426
Staże 9315
Prace interwencyjne 4837
Roboty publiczne 4944
Prace społecznie użyteczne 4703
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15438
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3113
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3276
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3732
Zwolnienia grupowe 3359
Wysokość świadczeń pieniężnych 4716
Świadczenie aktywizacyjne 2909
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2560
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 3341
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3926
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 4265
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3654
Trójstronne umowy szkoleniowe 3090
Bon stażowy 3940
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4759
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2891
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3197
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3403
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4142
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4539
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2882
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3722
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3468
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 1288
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3369
Tryb postępowania 3640
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3099
Wymagane dokumenty 3476
Opłaty 3617
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4474
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2938
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3071
Dokumenty do pobrania 14892
Inne informacje 3473
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3403
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 34033
Ważne adresy 7955
Ochrona Danych Osobowych 933
Projekty EFS 6265
Realizowane 4218
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 783
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 651
Zakończone 4034
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1959
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 2343
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3708
Postarajmy się zrozumieć 3738
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2239
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3579
Projekt „Postaw na sukces" 6170
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3756
Projekt "Stawiam na siebie" 3809
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4695
Młodzi na swoim 4138
Projekt "Nowe możliwości" 6819
Stawiamy na profesjonalizm VI 2889
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2481
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2723
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 2449
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1973
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5361
Programy 5238
Analizy i statystyki 5323
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5821
Przydatne linki 4679
Pytanie do urzędu 4286
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4169
Dokumenty do pobrania 7183