Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 26389
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3253
Przyznanie statusu bezrobotnego 2976
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2472
Utrata statusu bezrobotnego 2464
Utrata statusu poszukującego pracy 2900
Rejestracja bezrobotnych 5777
Rejestracja przez Internet 3417
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2577
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 5003
Rejestracja poszukujących pracy 3298
Rejestracja przez Internet 2433
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1966
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2670
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3324
Prawa bezrobotnych 2725
Prawa poszukujących pracy 2585
Obowiązki bezrobotnych 2739
Obowiązki poszukujących pracy 2392
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9557
Wysokość świadczeń pieniężnych 5712
Zasiłek dla bezrobotnych 5920
Terminy wypłat 5656
Ubezpieczenie zdrowotne 2607
Dodatek aktywizacyjny 3478
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10371
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3788
Zwrot kosztów przejazdu 2820
Zwrot kosztów zakwaterowania 2461
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2829
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2591
Pożyczka szkoleniowa 4064
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2269
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2761
Inne finansowe formy wsparcia 3033
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5185
Pośrednictwo pracy krajowe 2606
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2456
Poradnictwo zawodowe 3802
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2705
Szkolenia 5107
Informacje dla instytucji szkoleniowych 2699
Bony szkoleniowe 2076
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2624
Staże 12279
Prace interwencyjne 2943
Roboty publiczne 2591
Prace społecznie użyteczne 3916
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2324
Bony stażowe 2379
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1730
Dokumenty do pobrania 8113
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2723
Agencje zatrudnienia 3226
Inne informacje 3010
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3261
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 15524
Zgłoszenie oferty pracy 3573
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2845
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2971
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2861
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3547
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2339
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2225
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6026
Pośrednictwo pracy krajowe 2262
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2338
Poradnictwo zawodowe 2686
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2368
Bony szkoleniowe 1566
Fundusz szkoleniowy 2543
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2276
Staże 7483
Prace interwencyjne 3683
Roboty publiczne 3795
Prace społecznie użyteczne 3469
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11869
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2026
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2254
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2613
Zwolnienia grupowe 2287
Wysokość świadczeń pieniężnych 3557
Świadczenie aktywizacyjne 1859
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1563
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2032
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2543
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 2685
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 2380
Trójstronne umowy szkoleniowe 1878
Bon stażowy 2775
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3479
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 1571
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2205
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2419
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2950
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3387
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1941
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2546
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2286
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 81
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2310
Tryb postępowania 2373
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2150
Wymagane dokumenty 2320
Opłaty 2412
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3343
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1992
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2058
Dokumenty do pobrania 10451
Inne informacje 2364
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2328
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 28008
Ważne adresy 6206
Projekty EFS 4818
Realizowane 2896
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 23
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 664
Zakończone 2862
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 2569
Postarajmy się zrozumieć 2632
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 972
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 2488
Projekt „Postaw na sukces" 4328
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 2601
Projekt "Stawiam na siebie" 2634
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 3436
Młodzi na swoim 2956
Projekt "Nowe możliwości" 5403
Stawiamy na profesjonalizm VI 1731
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1170
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 1577
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1079
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 680
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3963
Programy 3888
Analizy i statystyki 3865
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4431
Przydatne linki 3365
Pytanie do urzędu 3077
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2892
Dokumenty do pobrania 5273