Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat brzeziński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Grudzień
Grudzień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 138 62 63 25 800 366 118 63
w tym
osoby
poprzednio pracujące 124 57 58 25 715 330 117 62
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 10 4 - 58 34 33 18
dotychczas nie pracujące 14 5 5 - 85 36 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 66 30 25 12 408 188 55 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 2 2 - 40 20 9 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 7 5 4 1 16 7 - -
Cudzoziemcy - - - - 1 - - -
Bez kwalifikacji zawodowych 44 22 18 7 269 128 26 15
Bez doświadczenia zawodowego 22 10 10 3 133 62 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 7 - 4 - 96 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 115 51 40 17 667 319 86 45

W tym

Do 30 roku życia 31 12 15 6 176 107 22 12
Do 25 roku życia 17 9 10 5 82 44 5 2
długotrwale bezrobotne 47 21 14 4 390 181 - -
Powyżej 50 roku życia 41 16 13 5 219 60 41 16
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 15 14 1 1 35 33 15 14
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 14 9 7 6 169 127 29 23
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 1 1
Niepełnosprawni 8 1 2 - 47 16 5 -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 748 338 381 177 102 55
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 138 62 66 30 37 21

z tego

po raz pierwszy 22 15 9 4 9 7
po raz kolejny 116 47 57 26 28 14

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - - - - -
po stażu 23 13 8 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 2 7 2 3 1
po pracach społecznie użytecznych 6 1 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 86 34 39 19

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 63 25 25 12

z tego

niesubsydiowanej 47 19 18 9

w tym

podjęcie działalności gospodarczej - - - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 16 6 7 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 3 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 2 4 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 1 1 1
rozpoczęcie szkolenia 3 1 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 2 1 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 5 1 4 1
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 5 3 2 2
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 3 1 2 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 800 366 408 188
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 102 53 65 33

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 170 106 82 43 199 51 367 168
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 31 12 17 9 41 16 47 21
z tego po raz pierwszy 8 6 6 5 6 3 - -
po raz kolejny 23 6 11 4 35 13 47 21

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - 2 -
po stażu 2 2 1 1 9 5 7 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 7 1 4 1 - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 5 - 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 23 10 17 8 21 7 24 8

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 6 10 5 13 5 14 4

z tego

niesubsydiowanej 12 5 7 4 11 4 11 3
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 3 1 3 1 2 1 3 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 1 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 2 - 1 - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 1 1 1 - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 1 3 1 - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 1 2 1 - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 2 1 2 1 1 - 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 1 - - 1 - 5 3
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 1 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 1 - -
innych - - - - 1 - 1 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 176 107 82 44 219 60 390 181
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 47 31 38 24 24 6 33 18
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 5
zatrudnione przy robotach publicznych 1 1
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 48 29
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 2 -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 38 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 40 20

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 29 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 2 9 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -