Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat brzeziński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Grudzień
Sierpień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 125 59 78 38 760 368 96 55
w tym
osoby
poprzednio pracujące 101 48 68 35 673 329 96 55
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 3 4 - 51 26 22 9
dotychczas nie pracujące 24 11 10 3 87 39 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 66 32 43 21 406 193 47 24
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 2 2 1 42 20 9 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 7 6 2 1 19 13 - -
Cudzoziemcy - - - - 2 - - -
Bez kwalifikacji zawodowych 43 18 29 14 253 123 17 11
Bez doświadczenia zawodowego 36 20 15 6 135 67 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 6 - 2 - 99 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 122 64 68 34 659 339 67 43

W tym

Do 30 roku życia 62 32 43 19 186 124 16 11
Do 25 roku życia 40 23 25 12 92 55 5 3
długotrwale bezrobotne 38 23 24 13 385 184 - -
Powyżej 50 roku życia 20 8 12 5 198 54 27 13
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 10 7 7 84 81 16 16
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 23 13 12 6 178 143 29 23
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 7 2 5 2 42 16 3 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 776 367 421 194 109 62
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 125 59 66 32 12 5

z tego

po raz pierwszy 16 6 10 4 - -
po raz kolejny 109 53 56 28 12 5

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 45 31 23 18 2 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 141 58 81 33

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 78 38 43 21

z tego

niesubsydiowanej 72 35 42 21

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 - 2 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 6 3 1 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 2 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 17 8 9 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 6 12 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 13 5 11 4
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 3 - 1 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 760 368 406 193
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 101 49 69 36

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 202 125 98 52 202 54 399 182
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 62 32 40 23 20 8 38 23
z tego po raz pierwszy 11 6 8 5 1 X - -
po raz kolejny 51 26 32 18 19 8 38 23

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 24 13 19 12 8 5 14 12
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 76 32 44 18 24 8 52 21

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 19 25 12 12 5 24 13

z tego

niesubsydiowanej 40 17 24 12 11 5 23 13
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 - 2 - - - 2 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 3 2 1 - 1 - 1 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 2 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 - 1 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 11 5 8 3 3 2 4 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - - - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 10 4 3 1 3 - 11 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 4 7 2 2 - 6 2
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - - - -
innych - - - - 1 - 2 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 2 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 186 124 92 55 198 54 385 184
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 52 33 39 26 18 5 29 15
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 16 10
zatrudnione przy robotach publicznych 18 8
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 60 32
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 12 4
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 38 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 38 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 25 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 1 6 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 19 10 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 19 10 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -