Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat brzeziński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Grudzień
Październik 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 100 46 48 25 737 334 96 53
w tym
osoby
poprzednio pracujące 86 39 40 23 654 304 96 53
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 5 3 - 56 27 26 11
dotychczas nie pracujące 14 7 8 2 83 30 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 50 23 21 9 388 172 43 22
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - 1 - 38 17 4 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 8 3 4 1 20 6 - -
Cudzoziemcy - - 1 - 1 - - -
Bez kwalifikacji zawodowych 37 18 10 6 256 119 24 14
Bez doświadczenia zawodowego 24 13 10 2 128 54 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 5 - 3 - 91 - 6
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 97 48 36 18 619 296 66 37

W tym

Do 30 roku życia 42 20 17 5 170 105 18 13
Do 25 roku życia 21 9 8 1 83 45 5 4
długotrwale bezrobotne 35 17 12 8 378 175 - -
Powyżej 50 roku życia 16 7 9 5 189 48 28 10
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 10 1 1 11 11 3 3
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16 10 8 7 165 128 29 22
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 4 2 1 1 39 15 1 -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 744 337 392 171 98 50
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 100 46 50 23 17 11

z tego

po raz pierwszy 13 3 9 2 2 -
po raz kolejny 87 43 41 21 15 11

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 4 2 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 107 49 54 22

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 48 25 21 9

z tego

niesubsydiowanej 35 20 13 6

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 13 5 8 3

z tego

prac interwencyjnych 2 2 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 10 2 6 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - 1 -
rozpoczęcie stażu 13 8 11 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 - - -
w tym w ramach PAI 4 - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 14 7 11 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 9 2 4 1
podjęcia nauki 4 3 1 -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 3 1 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 737 334 388 172
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 92 39 65 28

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 176 108 92 48 199 52 381 175
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 42 20 21 9 16 7 35 17
z tego po raz pierwszy 11 3 10 2 1 X - -
po raz kolejny 31 17 11 7 15 7 35 17

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 1 1 - - 2 1 3 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 46 21 30 12 26 11 38 17

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 5 8 1 9 5 12 8

z tego

niesubsydiowanej 11 4 5 1 8 4 9 7
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 1 - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 6 1 3 - 1 1 3 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 3 - - - 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 3 - 1 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - 2 - - - 2 -
rozpoczęcia stażu 10 6 6 4 1 1 2 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 4 - 3 -
w tym w ramach PAI - - - - 4 - 3 -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - 1 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 5 4 3 5 2 10 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 1 3 - 1 - 4 1
podjęcia nauki 4 3 4 3 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych 2 1 2 1 - - 1 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 170 105 83 45 189 48 378 175
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 45 25 37 18 18 4 31 16
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 5
zatrudnione przy robotach publicznych 14 8
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 -
odbywające staż 73 44
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 10 2
w tym w ramach PAI 4 -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 36 17
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 36 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 24 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 2 9 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 11 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 11 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -