Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat brzeziński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Grudzień
Czerwiec 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 91 50 44 12 782 359 104 59
w tym
osoby
poprzednio pracujące 72 40 43 12 690 325 104 59
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 5 - 51 22 21 8
dotychczas nie pracujące 19 10 1 - 92 34 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 48 25 18 4 418 187 46 26
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 4 - - 39 20 8 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 11 6 1 - 20 12 2 1
Cudzoziemcy - - - - 2 - - -
Bez kwalifikacji zawodowych 33 15 15 6 276 120 27 18
Bez doświadczenia zawodowego 28 14 7 2 153 61 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 7 - 1 - 93 - 6
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 94 52 35 12 686 329 82 49

W tym

Do 30 roku życia 42 22 19 7 206 115 23 16
Do 25 roku życia 26 10 9 3 105 47 8 3
długotrwale bezrobotne 30 18 10 4 409 187 - -
Powyżej 50 roku życia 14 7 10 3 209 57 32 13
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 13 12 1 1 83 78 19 17
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15 10 4 1 174 137 32 25
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 4 1 3 2 46 17 2 1
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 773 336 402 173 103 56
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 91 50 48 25 21 11

z tego

po raz pierwszy 23 15 15 11 5 2
po raz kolejny 68 35 33 14 16 9

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 4 2 2 - 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 82 27 32 11

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 44 12 18 4

z tego

niesubsydiowanej 34 11 13 3

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 10 1 5 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 5 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 2 1 2 1
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 11 6 4 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 13 2 7 1
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 3 1 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 4 2 2 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 782 359 418 187
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 108 49 74 34

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 197 107 96 43 213 58 406 179
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 42 22 26 10 14 7 30 18
z tego po raz pierwszy 15 11 13 9 2 1 - -
po raz kolejny 27 11 13 1 12 6 30 18

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 4 2 2 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 31 13 17 6 18 8 27 10

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 19 7 9 3 10 3 10 4

z tego

niesubsydiowanej 15 6 7 3 6 3 5 3
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 4 1 2 - 4 - 5 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 1 - 1 - 3 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 1 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 2 1 1 - - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 2 2 2 3 1 3 -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 2 1 - - - 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 1 4 - 1 1 5 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 1 1 1 - - 2 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych - - - - 1 1 4 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 206 115 105 47 209 57 409 187
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 56 30 46 24 18 6 37 19
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 13
zatrudnione przy robotach publicznych 20 9
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 82 50
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 13 3
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 44 21
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 1
innych 2 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 38 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 27 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 - 6 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 2 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -