Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon stażowy
Statystyki graficzne

Bon stażowy

Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej  do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje

  • koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,
  • koszt niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania
  • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii, o której mowa w art. 66l ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii   i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Podstawa prawna

- Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2014-07-03 10:29:16)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-20 10:02:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/193