Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bony stażowe
Statystyki graficzne

Bony stażowe

Bon stażowy

Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej                    do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje

  • koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,
  • koszt niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania
  • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii, o której mowa w art. 66l ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii                           i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Podstawa prawna

- Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2014-11-28 08:23:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/bony-sta%C5%BCowe/194