Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji:

 1. Dowód osobisty (w razie braku dowodu osobistego – zagubienie lub wymiana – tymczasowy dokument stwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem z urzędu meldunkowego o miejscu zamieszkania i podanym nr PESEL).
 1. Oryginały świadectw pracy ze wszystkich miejsc pracy (świadectwo pracy powinno być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo).
 1. Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, winny przedłożyć  zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i formie pracy nakładczej (chałupniczej), winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy przepracowany miesiąc z informacją o odprowadzonych składkach społecznych i FP.
 1. Osoby, które pracowały na podstawie umowy – zlecenia, realizowały umowę o dzieło, winny przedłożyć oryginał umowy oraz zaświadczenie o dochodach brutto za każdy przepracowany miesiąc wraz z informacją o odprowadzonych składkach społecznych i na FP.
 1. Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej powinny przedłożyć zaświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o osiągniętych dochodach, za każdy przepracowany miesiąc.
 1. Byli uczniowie szkół przyzakładowych, winni przedłożyć świadectwo pracy.
 1. Osoby, które pobierały świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną, winny okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia.
 1. Zaświadczenie z ZUS o pobieraniu w okresach poprzedzających rejestrację zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego lub renty z tyt. niezdolności do pracy lub świadczenia rehabilitacyjnego. Przy świadczeniach rehabilitacyjnych, zasiłku chorobowym i macierzyńskim zaświadczenie powinno także zawierać obliczoną podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczeń
 1. Po zasiłku macierzyńskim, rencie z tyt. niezdolności do pracy, świadczeniu rehabilitacyjnym i zasiłku chorobowym trwającym dłużej niż 30 dni należy przedstawić zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy.
 1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz innych dokumentów koniecznych do ustalenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Osoby, których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Gminy o wielkości gospodarstwa (ha przeliczeniowe) .
 1. Osoby zamieszkujące z krewnymi lub powinowatymi posiadającymi gospodarstwo rolne ( pow. 2 ha przeliczeniowych) winny przy rejestracji przedłożyć decyzję z KRUS – u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 1. Książeczka wojskowa.
 1. Osoby niepełnosprawne przedkładają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 1. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 1. Osoby zwolnione z zakładów karnych – zwolnienie z zakładu karnego, oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym z uwzględnieniem wysokości uzyskanego dochodu brutto w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zostaje przyznany bezrobotnemu  status oraz rozpatruje się możliwość przyznania bądź odmowy zasiłku dla  bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2016-01-15 09:26:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-jako-bezrobotny/49