Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Informacje dla instytucji szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń
po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
po złożeniu wniosku o wpis wraz z informacją o:

 • tematyce prowadzonych szkoleń;
 • kadrze prowadzącej szkolenia;
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
 • metodach oceny jakości szkoleń;
 • liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego   roku;
 • udzielonej nieodpłatnie pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.


Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie, Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach uwzględnia kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń.

 
Warunki przeprowadzenia szkolenia określa umowa zawarta przez starostę z wybraną instytucją szkoleniową, która określa w szczególności

 • nazwę i zakres szkolenia;
 • miejsce i termin realizacji szkolenia;
 • liczbę uczestników szkolenia;
 • należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia, z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;
 • zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia składającej się z:
 • dziennika zajęć edukacyjnych
 • arkusza organizacji kształcenia na odległość,
 • rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,
 • protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
 • rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
 • zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych  wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Do umowy szkoleniowej załącza się: program szkolenia, wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia oraz wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

Program szkolenia zawiera:

 •   nazwę i zakres szkolenia;
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
 • cele szkolenia;
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
 • opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • przewidziane sprawdziany i egzaminy.


Powiatowy urząd pracy monitoruje przebieg szkoleń prowadzonych przez instytucję szkoleniową, w szczególności przez:

 • wizytację zajęć;
 • analizę dokumentacji dotyczącej szkolenia przeprowadzonego przez instytucję szkoleniową.
 • analizę wyników ankiet uczestników szkolenia.


Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego
w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
i wykonuje je co najmniej przez 6 miesięcy.

Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w ust. 9, mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.

Instytucja szkoleniowa, oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych, na prowadzenie tych szkoleń, po spełnieniu opisanych warunków, wynikających z niżej wymienionych aktów prawnych:

Podstawa prawna:
1. Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy  ( Dz.U z 2013 r. poz.674 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2010 r. Nr.177,poz.1193 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru  instytucji szkoleniowych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 236, poz. 2365 z zm.).

 

 

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2013-02-07 12:26:50)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-07-02 14:54:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/informacje-dla-instytucji-szkoleniowych/181