Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Statystyki graficzne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

KRYTERIA

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

§1

Starosta Brzeziński działając na podstawie niżej wymienionych przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017r., poz. 1065 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., poz. 1380),
  • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1),
 • ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017r., poz. 2168),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 ze zm.).

dokonuje:

przyznania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej lub poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

 

§2

 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, w tym polegająca na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
 2. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna jeżeli ta forma aktywizacji wynika z ustalonego profilu pomocy oraz z Indywidualnego Planu Działania.
 3. Wysokość przyznawanych jednorazowo środków oraz liczba osób objętych dofinansowaniem w danym okresie zależy od wielkości funduszy posiadanych przez urząd.
 4. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 5. Wnioski rozpatruje Komisja, a następnie przedstawia opinię Dyrektorowi PUP w Brzezinach.
 6. Komisja może:

1)      zaopiniować pozytywnie wniosek w kwocie i na warunkach określonych przez wnioskodawcę,

2)      zaopiniować pozytywnie wniosek, ale w innej kwocie lub na innych warunkach,

3)      zaopiniować wniosek pozytywnie, warunkując podpisanie umowy i wypłatę środków od przedłożenia dodatkowego dokumentu,

4)      zaopiniować negatywnie wniosek,

5)      odrzucić wniosek jeżeli nie spełni któregokolwiek z kryteriów formalnych.

 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Dyrektor działający z upoważnienia Starosty powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podawana jest przyczyna odmowy.
 2. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.
 3. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez wnioskodawców w przypadku nie zawarcia stosownych umów.

 

§3

Bezrobotny składający wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien wnieść wkład własny w rozpoczynaną działalność gospodarczą.

l) wkład własny nie może być niższy niż 25% wysokości wnioskowanych środków,

2)     wysokość przyznawanych środków uzależniona jest od dokonanej oceny wniosku, posiadanych środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz od dokonanej oceny przygotowania przez wnioskodawcę przyszłego miejsca pracy po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

§4

Pomoc w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1).

 

§5

Nie przyznaje się środków na następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 

l) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE)

 nr 104/2000,

2)        w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych,

3)        w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,

4)        na pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

5)        na pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

6)        na pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

7)        handel obwoźny i gastronomię obwoźną,

8)        sprzedaż przez internet w przypadku, gdy jest to przeważająca działalność,

9)        handel w pomieszczeniach przenośnych nietrwałych,

10)    działalność sezonową,

11)    prowadzenie lombardu,

12)    działalność prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych,

13)    prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.,

14)    na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówkami,

15)  prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym lokalu, w którym

 istnieje taka sama działalność,

16) przejęcie istniejącej działalności gospodarczej, poprzez odkupienie środków trwałych

 lub obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym

 miejscu,

17) na prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka,

18) na prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka prowadzoną przez niego w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

19) na tożsamą działalność, którą bezrobotny już prowadził w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

20) na działalność związaną z wynajmem i dzierżawą sprzętu.

21) na działalność astrologiczną i spirytystyczną

 

 

§6

 1. Kwota przyznawanych środków nie może być przeznaczona na:

1)      zakup samochodów,

2)      zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców przekraczających 20% ogółu przyznanych środków,

3)      wydatki obejmujące koszty budowy, remontu i adaptacji lokalu,

4)      wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

5)      wniesienie wkładów do spółek,

6)      zakup nieruchomości,

7)      opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, składki ZUS, KRUS, koncesje, licencje, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, leasing,

8)      spłatę zadłużeń,

9)      wniesienie kaucji, koszty dzierżawy, czynsze,

10)  zakup sprzętu komputerowego przekraczającego kwotę 4.000,00 zł, istnieje możliwość zakupu sprzętu komputerowego za wyższą kwotę jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności po uprzedniej akceptacji urzędu,

11)  zakup mebli do lokalu usytuowanego w miejscu zamieszkania bezrobotnego (jeżeli dany lokal nie jest przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej),

12)  reklamę przekraczającą 10% ogółu przyznanych środków,

13)  finansowanie szkoleń,

14)  opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy,

15)  zakup paliwa,

16)  pokrycie kosztów transportu i przesyłki zakupionych rzeczy,

17)  pokrycie kosztów ubezpieczenia,

18)  zakup napojów alkoholowych,

19)  zakup sprzętu, który w okresie 7 lat został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej.

 1. Istnieje możliwość zakupu samochodu wyłącznie w przypadku gdy bezrobotny zamierza prowadzić działalność – przewóz (transport) osób, z wyłączeniem krajowego transportu osób taksówkami.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami gospodarczymi Starosta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do spraw opiniowania wniosków może wyrazić zgodę na inny sposób wydatkowania środków.

 

§7

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą ubiegać się absolwenci CIS, absolwenci KIS, opiekunowie, osoby bezrobotne które:

1)      w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

-          odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,

-       przerwały z własnej winy szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określonej w ustawie,

-          po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

2)      o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może ubiegać się opiekun w przypadku gdy w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku przerwał z własnej winy szkolenie, staż, prace interwencyjne, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych,

3)      otrzymały bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

4)        prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

5)     posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

5)   nie posiadają lokalu własnego bądź wstępnej umowy najmu lokalu, dzierżawy, decyzji lokalizacyjnej lub zgody właściciela na korzystanie z lokalu na okres co najmniej 12 miesięcy,

6)   były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca l997r. - Kodeks karny,

7)   złożyły wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty lub wnioski o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

8)   zamierzają prowadzić działalność gospodarczą poza terenem powiatu brzezińskiego i powiatów ościennych – sąsiednich,

9)   w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają przekracza równowartość w złotych kwotę 200 000 euro, obliczonych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;

10)             w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają przekracza równowartość w złotych kwotę 100 000 euro w sektorze transportu drogowego, obliczonych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;

11)             otrzymały pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegają się o przyznanie pomocy de minimis;

12)             był w stosunku do nich orzeczony, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.).

 

§8

 1. Wnioskodawcy przyznane zostaną jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli złoży pisemną zgodę współmałżonka na ich podjęcie oraz złoży zabezpieczenie wywiązania się z warunków umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi za okres 12 miesięcy.
  1. Zabezpieczeniem zwrotu środków może być:

1)     poręczenie (co najmniej dwóch osób),

2)     weksel in blanco z poręczeniem wekslowym (aval) - (co najmniej dwóch osób),

3)     gwarancja bankowa,

4)     zastaw na prawach lub rzeczach,

5)     blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

6)     akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (dotyczy jedynie osób dysponujących majątkiem o wartości minimum 28.000,00 złotych). W przypadku poręczenia w formie aktu notarialnego wnioskodawca dołącza informację o sytuacji majątkowej.

 1.  Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi bezrobotny.
 2.  Poręczycielem może być osoba która:

1)      jest zatrudniona na minimum 12 miesięcy (licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej) lub na czas nieokreślony, w zakładzie nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości,

2)      nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

3)      osiąga dochód nie niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 1. Poręczycielem nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego.
 2. Zabezpieczenie wnoszone jest przez bezrobotnego w dniu podpisania umowy.

 

§9

1. Zakupy zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie powinny być udokumentowane za pomocą:

l) faktury,

2) rachunku,

3) umowy kupna - sprzedaży potwierdzonej w Urzędzie Skarbowym,

 - w razie potrzeby dowodem wpłat.

2. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

§10

 1. Na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna mogą zostać uznane za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania jeżeli zostanie stwierdzona zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna któremu przyznano dofinansowanie.
 2. Dokonywanie przesunięć wydatkowanych kwot pomiędzy poszczególnymi kategoriami zakupów określonymi w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe tylko do 10%.
 3. Rozliczenie powinno zawierać zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację czy bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, opiekunowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.
 4. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun jest zobowiązany do złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Termin złożenia rozliczenia może zostać przedłużony w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego.

 

§11

 1. W ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej kupowany powinien być przede wszystkim sprzęt nowy, objęty gwarancją producenta bądź rękojmią sprzedawcy.
  1. W przypadku zakupu używanego sprzętu do umów kupna – sprzedaży, rachunków oraz faktur muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

1)     deklaracja sprzedającego zawierająca:

 1. informację o pochodzeniu sprzętu (tj. datę zakupu, miejsce zakupu, dane sprzedającego ­jego nazwę i adres).
 2. oświadczenie potwierdzające posiadanie praw własności do sprzedawanego sprzętu,
 3. oświadczenie, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,
 4. oświadczenie potwierdzające pełną sprawność techniczną i odpowiadanie wszelkim wymaganym normom sprzedawanego sprzętu,
 5. oświadczenie, że cena sprzedawanego sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego nowego sprzętu.

2)      orzeczenie rzeczoznawcy potwierdzające wartość zakupionego sprzętu jeśli umowa kupna ­- sprzedaży dotyczy zakupu powyżej 5.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach poniżej 5.000,00 zł). Koszty orzeczenia rzeczoznawcy ponosi osoba bezrobotna.

3)     dokumenty potwierdzające zasadność zakupu sprzętu używanego na podstawie umowy kupna - sprzedaży w stosunku do wartości podobnego nowego sprzętu.

 1. Umowy kupna - sprzedaży nie mogą być zawierane z członkami rodziny, poręczycielami i ich współmałżonkami, oraz osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem co bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun. Przez członków rodziny rozumie się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo własne i współmałżonka, rodziców oraz rodziców współmałżonka, dziadków.

 

§12

 1. Zakupy w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być dokonywane na terenie Polski i Unii Europejskiej, w uzasadnionych przypadkach zakupy mogą być dokonywane poza granicami Unii Europejskiej.
 2. W przypadku zakupów dokonywanych poza granicami kraju zakupy te muszą być udokumentowane za pomocą dokumentów wymienionych w § 9. Do dokumentów tych dołączony musi być oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów.
  1. Wartość zakupionych towarów poza granicami kraju, przeliczana będzie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania zakupu.
  2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu sprzętu używanego muszą być udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 11 niniejszych kryteriów.

 

§13

Wypłata przyznanych środków następuje na konto wnioskodawcy.

 

§14

W okresie realizacji umowy nie dopuszcza się zmiany profilu działalności oraz sprzedaży rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych, takich jak np: towary handlowe, materiały do produkcji.

 

§15

W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

 

§16

 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

1)      nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

2)      30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 1. Na potwierdzenie, że odzyskany podatek VAT dotyczy wydatków dokonanych w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczejBezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun składa oświadczenie.
 2. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń lub wyjaśnień w sprawie zwrotu równowartości odzyskanego podatku od towarów i usług, Starosta może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie stosownej kontroli.

§17

Niniejsze kryteria stanowią integralną część regulaminu

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2019-01-28 15:04:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81