Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ochrona Danych Osobowych
Statystyki graficzne

Ochrona Danych Osobowych

Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70,
email: sekretariat@pup-brzeziny.pl

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70, iod@pup-brzeziny.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach zadań ustawowych wynikających z aktów prawnych i na ich podstawie,
 w szczególności:

-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,

-ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

i wydanych przepisów wykonawczych na podstawie wymienionych ustaw.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy i/lub przysługujących uprawnień

lub będzie brak możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy/klientów instytucjonalnych.

5.Odbiorcami danych osobowych są:

 -podmioty przetwarzające dane na podstawie przepisów prawa,

-publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie podmioty prowadzące badania rynku pracy,

-podmioty, którymi powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zadań realizowanych przez PUP w Brzezinach z przedłużeniem o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami oraz o okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;

7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie ePUAP).

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: do bycia informowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

                                                                              

                   ……………………………………………

       (data i czytelny podpis)

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jest Emilia Bartłoszewska: telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70, e-mail: iod@pup-brzeziny.pl

Strona dodana przez: Waldemar Rosiak (2018-05-30 09:27:07)
Zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2019-02-04 15:10:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/ochrona-danych-osobowych/209