Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Poradnictwo zawodowe
Statystyki graficzne

Poradnictwo zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w ramach poradnictwa zawodowego realizuje zadania określone
w art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to forma wsparcia oferowana w dwóch postaciach: indywidualnej i grupowej, skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie:

 

 • porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
 • porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 • porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy
  z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania;
 • informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;
 • informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych;
 • informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej „spotkaniem informacyjnym”;
 • udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane;
 • pomocy pracodawcy krajowemu w:

ü doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, zwanym dalej „doborem kandydatów do pracy”,

ü rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną, zwanym dalej „indywidualnym rozwojem zawodowym”.

ü Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy.

W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY

Skontaktuj się z doradcą zawodowym w urzędzie pracy, jeśli potrzebujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu,
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu,
 • podjęciu decyzji o wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia,
 • podjęciu decyzji dotyczącej uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • planowaniu rozwoju zawodowego,
 • wyborze miejsca pracy lub wyborze formy pomocy określonej w ustawie,

 

Doradca Zawodowy posiada również zasoby informacji obejmujące informacje o:

 Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • poufności i ochrony danych osobowych;

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

Polega to w szczególności na:

- organizowaniu szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

- umożliwieniu dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Szkolenie składa się z dwóch części, pierwsza, dwutygodniowa, prowadzona w formie zajęć warsztatowych, której tematy koncentrują się między innymi na zagadnieniach związanych
z rynkiem pracy, metodami jej poszukiwania, diagnozowaniem swoich umiejętności
i predyspozycji zawodowych, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, rozmową kwalifikacyjną.

W drugiej części trwającej tydzień uczestnicy aktywnie poszukują zatrudnienia, spotykają się z innymi uczestnikami, liderem.

Celem spotkań jest wymiana oraz omówienie doświadczeń w poszukiwaniu pracy, rozwiązywanie pojawiających się problemów, wzajemna pomoc i wsparcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia
w poszukiwaniu pracy lub ich poszukiwania nie przynoszą pozytywnych efektów.  Zajęcia mają na celu wzmocnienie wśród uczestników szkolenia wiary we własne umiejętności
i możliwości kierowania własnym życiem.

 

Informacje o terminie, miejscu realizacji i tematyce porad grupowych są podawane do publicznej wiadomości w siedzibach PUP oraz na niniejszej stronie internetowej.

Doradcy zawodowi  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach przyjmują interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16 w pokoju nr 02

Telefon kontaktowy  (46) 874 – 25 – 23 wew. 106

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-25 09:44:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/108