Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1)  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2)  pozyskiwaniu ofert pracy;

3)  upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

4)  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

5)  informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

6)  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

7)  współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

8)  informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Pośrednictwo pracy prowadzone jest w formie bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy.

odpowiednia praca – oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

oferta pracy – oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika;

 

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:

1)      otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo

2)      zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego. Oferta może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy

 

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana przez:

  • podanie do wiadomości publicznej informacji o tej ofercie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie powiatowego urzędu pracy, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
  • zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG;
  • przekazanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do powiatowych urzędów pracy wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach;
  • inne formy przekazu, jeżeli powiatowy urząd pracy posiada takie możliwości.

 

Krajowa oferta pracy, która została przekazana przez powiatowy urząd pracy do upowszechnienia w innym powiatowym urzędzie pracy zgodnie z oczekiwaniem pracodawcy krajowego, nie jest zamieszczana przez urząd otrzymujący ją do upowszechnienia w internetowej bazie ofert pracy oraz nie jest przekazywana przez ten urząd do innych powiatowych urzędów pracy do upowszechnienia w ich siedzibach

 

Szczególną formą kontaktu pracodawcy z kandydatami do pracy są:

 

Giełdy pracy będącej zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych,

w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy może zorganizować giełdę pracy w przypadku, gdy pracodawca krajowy, który zgłosił krajową ofertę pracy, jest zainteresowany takim sposobem jej realizacji. Giełda pracy jest organizowana w przypadku, gdy w powiatowym urzędzie pracy jest zarejestrowanych więcej osób spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy, niż jest miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie, albo gdy pracodawca krajowy zgłasza wiele krajowych ofert pracy na różne stanowiska.

 

Targi pracy będących zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub

propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2014-11-28 08:59:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65