Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne


Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Czas trwania prac interwencyjnych

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie prac interwencyjnych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP.

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy

Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje (przez okres określony w umowie) refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie prac interwencyjnych.

Zobowiązania Pracodawcy

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku refundacji do 6 miesięcy) lub przez okres 6 miesięcy (w przypadku refundacji do 12 miesięcy).

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP objęte II profilem pomocy.

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art 56, art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2014 poz. 864)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-20 09:59:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/prace-interwencyjne/113