Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Osoba  bezrobotna,  która  bez  uzasadnionej  przyczyny  odmówiła  przyjęciapropozycji  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  zostaje   pozbawiona statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

   1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w       zakresie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  i  przesyła   go właściwemu  miejscowo  staroście   i   kierownikowi   ośrodka   pomocy
społecznej. Plan ten określa w szczególności:

a. rodzaje prac społecznie użytecznych,
b. liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
c. liczbę  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.


   2.  Kierownik  ośrodka  pomocy  społecznej  na   podstawie   porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą  zostać skierowani do  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  na  terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Lista powinna zawierać nazwiska i  imiona,  miejsca  zamieszkania  lub pobytu  oraz  numery  ewidencyjne  PESEL  bezrobotnych  bez  prawa  do zasiłku.

   3. Na wniosek gminy starosta może skierować  bezrobotnego  bez  prawa  do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie  użytecznych  w  miejscu  zamieszkania  lub  pobytu  w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

   4. Wykonywanie  prac  społecznie  użytecznych  odbywa  się  na  podstawie porozumienia zawartego między starosta a gminą, na rzecz której  prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

   5. Przy  przydziale  prac  społecznie  użytecznych  uwzględnia  się  wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego  zdrowia  oraz,  w  miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

   6.  Gmina  lub  podmiot,  w  którym  są  organizowane  prace   społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do  zasiłku  z  przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

   7. Podczas wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotni  bez  prawa do zasiłku winni mieć  zapewnione  bezpieczne  i  higieniczne  warunki pracy  oraz   przestrzeganie   przepisów   prawa   pracy   dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

   8. Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za  każdą  godzinę  wykonywania  prac społecznie użytecznych, wypłacane w okresach miesięcznych z dołu.

   9. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy,  w  tym  za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

  10. Starosta refunduje gminie ze środków Fundusz Pracy do  60%  minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

  11. Starosta przekazuje właściwemu kierownik ośrodka pomocy  społecznej  w terminie do dnia  10  każdego  miesiąca  za  miesiąc  poprzedni  wykaz bezrobotnych bez  prawa  do  zasiłku,  którzy  zostali  skierowani  do wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  lub   odmówili   przyjęcia propozycji ich wykonywania.

  12.  Gmina  lub  podmiot,  w  którym  są  organizowane  prace   społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę  i  właściwego  kierownika ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy  bezrobotny  bez  prawa  do zasiłku:

a. nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych,
b. nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej,
c. opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych,
d.  naruszy  porządek  i  dyscyplinę  w  miejscu  wykonywania  prac społecznie użytecznej.


  13. W miastach na prawach powiatu nie zawiera się porozumienia,  o  którym mowa w pkt. 4.

Podstawa: art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr  69,  poz.1415 ze zm.) oraz Rozporządzenie  MPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2011 Nr 155 poz. 921 ).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-20 10:01:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115