Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Statystyki graficzne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Statystyki graficzne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych:

  • § osoby bezrobotne,
  • § osoby poszukujące pracy, które:

-otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

-uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

-są żołnierzami rezerwy,

-pobierają rentę szkoleniową,

-pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkolenia, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Odbywa się według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

  • §  praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwiająca przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego. Forma może odbywać się od 12 do 18 miesięcy.

 

  •  przyuczenie do pracy dorosłych - mające na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów
    i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
    Forma może odbywać się od 3 do 6 miesięcy.

 

 

Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

 

Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał :

-egzamin sprawdzający, przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności;

 

-egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:01)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-20 09:58:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111