Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

KRYTERIA

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy

 

 

§1

Starosta Brzeziński działając na podstawie niżej wymienionych przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2017r., poz. 1065 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017r., poz. 1380),
 • ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017r., poz. 2168),
  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 ze zm.),
  • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1),
  • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9).

dokonuje:

1)   refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

2)   refundacji osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub dla skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

3)   refundacji niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

4)   refundacji żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta,

5)   refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta,

 

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

§2

Wysokość dokonywanych refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach.

§3

 1. Wnioskodawca może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do starosty właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.
 2. Liczba podmiotów objętych dofinansowaniem stanowiska pracy w danym okresie zależy od wielkości funduszy posiadanych przez urząd.
 3. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 4. Wnioski rozpatruje Komisja, a następnie przedstawia opinię Dyrektorowi PUP w Brzezinach.
 5. Komisja może:

1)      zaopiniować pozytywnie wniosek w kwocie i na warunkach określonych przez wnioskodawcę,

2)      zaopiniować pozytywnie wniosek, ale w innej kwocie lub na innych warunkach,

3)      zaopiniować wniosek pozytywnie, warunkując podpisanie umowy i wypłatę środków od przedłożenia dodatkowego dokumentu,

4)      zaopiniować negatywnie wniosek.

 

 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Dyrektor działający z upoważnienia Starosty powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podawana jest przyczyna odmowy.
 2. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.
 3. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez wnioskodawców w przypadku nie zawarcia stosownych umów.

 

§4

 1. Kwota refundacji może być przeznaczona na zakup wyposażenia związanego bezpośrednio z tworzonym stanowiskiem pracy.

2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie obejmuje:

1)      zakupu samochodów osobowych,

2)      zakupu pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego towarów przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

3)      pokrycia kosztów ubezpieczenia,

4)      zakupu towarów do dalszej odsprzedaży oraz surowców i materiałów do produkcji,

5)      wydatków dotyczących kosztów budowy, remontów i adaptacji lokalu,

6)      leasingu maszyn, pojazdów i urządzeń,

7)      wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

8)      opłat administracyjnych i skarbowych, podatków, koncesji,

9)      spłaty zadłużeń,

10)  wydatków związanych z reklamą i promocją,

11)  wniesienia kaucji,

12)  zakupu nieruchomości,

13)  wydatków poniesionych na utworzenie strony internetowej,

14)  pokrycia kosztów transportu i przesyłki zakupionych rzeczy,

15)  działalności z zakresu handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej,

16)  działalności z zakresu krajowego transportu osób taksówkami.

 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami gospodarczymi Starosta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do spraw opiniowania wniosków może wyrazić zgodę na inny sposób wydatkowania środków.

 

 

§5

Promowane będą wnioski, w których wnioskodawca wykaże wysokie zaangażowanie własnych środków w tworzone miejsce pracy.

 

§6

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przeznaczona na zakup samochodów do 50% wnioskowanej kwoty pod warunkiem że:

1)      wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu,

2)      zakupiony zostanie samochód ciężarowy,

3)     kupujący złoży oświadczenie, że samochód zakupiony zostanie wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności i nie będą nim świadczone usługi w zakresie transportu,

4)      samochód musi zostać zarejestrowany na nabywcę w okresie 30 dni od daty zakupu,

5)     samochód musi zostać ubezpieczony w zakresie AC przez cały okres obowiązywania podpisanej umowy, wartość ubezpieczenia musi być zgodna z ceną rynkową zakupionego samochodu,

6)      cena zakupu samochodu nie może być wyższa od jego ceny rynkowej.

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przeznaczona na zakup pojazdów specjalnych w całości wnioskowanej kwoty.

 

 

§7

Negatywnie będą rozpatrywane wnioski jeżeli wnioskodawcy:

1)      prowadzą działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w przypadku niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.09. 1991r. o systemie oświaty, przed dniem złożenia wniosku, z tym iż do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,

2)      zalegają w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych,

3)      zalegają w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

4)      w dniu złożenia wniosku posiadają nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne,

5)      w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku byli karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

6)      zmniejszyli wymiar czasu pracy pracownika w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

7)      rozwiązali w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, stosunek pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,

8)      zalegają z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym,

9)      refundacja łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielona w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy,

10)  nie posiada miejsca do stworzenia nowego stanowiska pracy,

11)  wniosek nie jest kompletny i prawidłowo sporządzony mimo wezwania do uzupełnienia

12)  w przypadku producentów rolnych, jeżeli:

a)      nie posiadają gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych/osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

§8

Refundacja może być dokonana, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się do spełnienia łącznie następujących warunków:

l)       zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,

2)     zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta przez okres co najmniej 24 miesięcy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,

3)       utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

 

§9

 1. Pomoc w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest przyznawana zgodnie z przepisami:

a)      rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1),

b)      rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.9).

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 nie jest przyznawana:

l) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE)

 nr 104/2000,

2)        w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych,

3)        w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,

4)        na pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

5)        na pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

6)        na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.,

7)        w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

§10

 1. Wnioskodawcy zostaną zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jeżeli złoży pisemną zgodę współmałżonka oraz złoży zabezpieczenie wywiązania się z warunków umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość wnioskowanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi za okres 24 miesięcy.
  1. Zabezpieczeniem zwrotu środków związanych z utworzeniem jednego stanowiska pracy mogą być:

1)     poręczenie (co najmniej dwóch osób),

2)     weksel in blanco z poręczeniem wekslowym (aval) - (co najmniej dwóch osób),

3)     gwarancja bankowa,

4)     zastaw na prawach lub rzeczach,

5)     blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

6)     akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (dotyczy jedynie osób dysponujących majątkiem o wartości minimum 28.000,00 złotych). W przypadku poręczenia w formie aktu notarialnego wnioskodawca dołącza informację o sytuacji majątkowej.

 1. Poręczycielem może być osoba która:

1)      jest zatrudniona na minimum 24 miesiące (licząc od dnia zawarcia umowy o refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej) lub na czas nieokreślony, w zakładzie nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości,

2)      nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

3)      osiąga dochód nie niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 1. Poręczycielem nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego.
 2. Zabezpieczenie wnoszone jest przez wnioskodawcę w dniu podpisania umowy.
 3. Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi wnioskodawca.

 

 

§11

 1. Zakupy zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie powinny być udokumentowane za pomocą:

1)     faktury,

2)     rachunku,

3)     umowy kupna - sprzedaży potwierdzonej w Urzędzie Skarbowym,

- w razie potrzeby dowodem wpłat.

2. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

 

 

§12

 1. W ramach przyznanej refundacji kupowany powinien być przede wszystkim sprzęt nowy, objęty gwarancją producenta bądź rękojmią sprzedawcy,
  1. W przypadku zakupu używanego sprzętu do umów kupna – sprzedaży, rachunków oraz faktur muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

1)     deklaracja sprzedającego zawierająca:

 1. informację o pochodzeniu sprzętu (tj. datę zakupu, miejsce zakupu, dane sprzedającego ­jego nazwę i adres).
 2. oświadczenie potwierdzające posiadanie praw własności do sprzedawanego sprzętu,
 3. oświadczenie, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,
 4. oświadczenie potwierdzające pełną sprawność techniczną i odpowiadanie wszelkim wymaganym normom sprzedawanego sprzętu,
 5. oświadczenie, że cena sprzedawanego sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego nowego sprzętu.

2)     orzeczenie rzeczoznawcy potwierdzające wartość zakupionego sprzętu jeśli umowa kupna - sprzedaży dotyczy zakupu powyżej 5.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach poniżej 5.000,00 zł). Koszty orzeczenia rzeczoznawcy ponosi wnioskodawca.

3)     dokumenty potwierdzające zasadność zakupu sprzętu używanego na podstawie umowy kupna - sprzedaży w stosunku do wartości podobnego nowego sprzętu.

 1. Umowy kupna - sprzedaży nie mogą być zawierane z członkami rodziny, poręczycielami i ich współmałżonkami, oraz osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem co wnioskodawca. Przez członków rodziny rozumie się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo własne i współmałżonka, rodziców oraz rodziców współmałżonka, dziadków.

 

 

§13

 1. Zakupy w ramach przyznanej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być dokonywane na terenie Polski i Unii Europejskiej, w uzasadnionych przypadkach zakupy mogą być dokonywane poza granicami Unii Europejskiej.
 2. W przypadku zakupów dokonywanych poza granicami kraju zakupy te muszą być udokumentowane za pomocą dokumentów wymienionych w §11. Do dokumentów tych dołączony musi być oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów.
 3. Wartość zakupionych towarów poza granicami kraju, przeliczana będzie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania zakupu.
 4. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu sprzętu używanego muszą być udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 niniejszych kryteriów.

 

§14

 1. Na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, producenta rolnego lub niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły, żłobka lub klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, mogą zostać uznane za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanej refundacji, jeżeli zostanie stwierdzona zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażanego stanowiska pracy.
 2. Rozliczenie powinno zawierać zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację czy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

 

§15

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji w terminie:

1)      nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

2)      30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły, żłobka lub klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 1. Na potwierdzenie, że odzyskany podatek VAT dotyczy wydatków dokonanych w ramach przyznanej refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne składa oświadczenie.
 2. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń lub wyjaśnień w sprawie zwrotu równowartości odzyskanego podatku od towarów i usług, Starosta może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie stosownej kontroli.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2018-01-23 09:32:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116