Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
http://pup-brzeziny.pl/strona/roboty-publiczne/114

Roboty publiczne

Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Czas trwania robót publicznych

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie
o organizowanie robót publicznych, zawartej pomiędzy Pracodawcą i PUP.

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla Pracodawcy

Organizator robót publicznych przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych:

- przez okres do 6 miesięcy – otrzymuje refundację części wynagrodzenia i składki ZUS, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- na okres do 12 miesięcy – w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia, i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie robót publicznych.

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP objęte II profilem pomocy.

Pomoc udzielana w ramach robót publicznych stanowi pomoc de minimis i z warunkami jej dopuszczalności .

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2014 poz. 864)

-Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)