Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i bezrobotnym.

Kogo urząd może skierować do odbywania stażu

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zgodnie z ustalonym profilem pomocy i możliwość odbycia stażu jest przewidziana w Indywidualnym Planie Działania (IPD) opracowanym indywidualnie dla każdego bezrobotnego.

Ustalenie profilu bezrobotnego jest obligatoryjne i musi nastąpić niezwłocznie po rejestracji, a dla osób zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie przepisów - maksymalnie do 31.12.2014 r. Ma na celu ustalenie potencjału zatrudnieniowego bezrobotnego i ma kluczowe znaczenie na działania podejmowane wobec niego przez PUP. Profil pomocy II to profil przewidziany dla osób wymagających wsparcia i tylko te osoby mogą zostać skierowane na staż, o ile odbycie stażu zostało przewidziane w IPD.

Czas trwania stażu:

od 3 do 6 miesięcy – dla wszystkich bezrobotnych,

od 3 do 12 miesięcy – dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Wysokość świadczenia jakie otrzymuje bezrobotny w trakcie odbywania stażu Bezrobotny w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

 

Bezrobotny w trakcie odbywania stażu zobowiązany jest w szczególności do:

  • przestrzegania ustalonego czasu pracy obowiązującego pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy w danym zawodzie,
  • prowadzenia sprawozdania z przebiegu stażu i złożenia go nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia stażu w PUP,
  • przedkładania listy obecności na stażu co miesiąc w siedzibie urzędu, w terminach ustalonych przez PUP.

Bezrobotny w trakcie odbywania ma prawo do:

  • bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie odbywania stażu zachowuje status bezrobotnego,
  • 2 płatnych dni wolnych za każe 30 dni kalendarzowe odbywania stażu,
  • do przerwania stażu w przypadku podjęcia zatrudnienia.

Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię o kwalifikacjach bezrobotnego i nabytych u niego umiejętnościach zawodowych, na podstawie której PUP wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674                  z pózn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. 142, poz. 1160 ).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2014-11-28 08:14:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/sta%C5%BCe/71