Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Trójstronne umowy szkoleniowe
Statystyki graficzne

Trójstronne umowy szkoleniowe

Trójstronna umowa szkoleniowa, zwana dalej „TUS", zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być „skrojone na miarę" potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników.

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach TUS udzielane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Uwaga: W prawie (UE) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.


Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek, który zawiera następujące elementy:
nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
pożądany przez pracodawcę poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;
zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;
liczbę uczestników szkolenia.

Dodatkowo, we wniosku pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.

Uwaga: Urząd pracy może wziąć pod uwagę preferencje pracodawcy odnośnie organizatora szkolenia tylko wtedy, jeśli pozwala na to tryb wyłonienia instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie.

Do wniosku pracodawca dołącza:
1) zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony;

Ponadto przedsiębiorca, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, musi dołączyć do wniosku:
2) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
3) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wzory formularzy niezbędnych do przekazania powyższych informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna/ informacje dodatkowe/ formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.


Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Powiatowy Urząd Pracy wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy uzasadnia odmowę.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą i instytucją szkoleniową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia.

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
Trójstronna umowa szkoleniowa zawiera również:
oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne podpisy stron umowy;
formę i nazwę szkolenia;
miejsce i termin realizacji szkolenia;
liczbę uczestników szkolenia;
należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;
zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia;
zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia;
zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony;
odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Do trójstronnej umowy szkoleniowej załącza się:
1. program szkolenia,
2. wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,
3. wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

Program szkolenia zawiera:
1) nazwę szkolenia;
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się, z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
6) opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
8) przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Uwaga: Program szkolenia może przewidywać, że część zajęć ma charakter praktyczny i jest realizowana na stanowiskach pracy u pracodawcy. W takiej sytuacji należy określić wzajemne zobowiązania instytucji szkoleniowej i pracodawcy, w tym np. kwestię opiekuna zajęć praktycznych, dokumentacji zajęć itp.

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zawiera:
1) numer z rejestru;
2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;
4) formę i nazwę szkolenia;
5) okres trwania szkolenia;
6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;
7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.


Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667)

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2014-07-03 08:23:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/trojstronne-umowy-szkoleniowe/191