Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

STAROSTA  POZBAWIA  STATUSU  BEZROBOTNEGO,  KTÓRY:

 
 • nie spełnia warunków określonych w definicji bezrobotnego;
 • nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego nastepuje na okres: 120 dni w przypadku 1 odmowy, 180 dni w przypadku 2 odmowy, 270 dni w przypadku 3 i każdej kolejnej odmowy;
 • otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art 61e pkt. 2 lit. a ustawy, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 • otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 •  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się na okres: 120 dni w przypadku niestawienia się po raz pierwszy, 180 dni – niestawienia się po raz drugi i 270 dni – niestawienia się po raz trzeci i następny;
 • z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: 120 dni – po raz pierwszy, 180 dni – po raz drugi i 270 dni – po raz trzeci i każdy kolejny;
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres: 120 – po raz pierwszy, 180 dni – po raz drugi, 270 dni – po raz trzeci i każdy kolejny;
 • pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 • nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym w odrębnych przepisach / ZUS ZLA / - nie przedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu na okres 6 miesięcy;
 • złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
 • z własnej winy przerwał udział w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2014-05-30 10:22:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44