Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Statystyki graficzne

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

          Podstawa prawna:

  • Art. 26 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz.U. Nr 62 poz.317).

          Zgodnie z art. 26e  ust.1 w/w Ustawy o rehabilitacji...pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia.

  O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może ubiegać się podmiot, który:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
  • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego  likwidację,
  • nie był karany w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami).

Zwrot kosztów obejmuje:

1.udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:

    - podatku od towarów i usług,

    - podatku akcyzowego

związanych z przedmiotami opodatkowanymi określonymi w ust.1.

Zwrot kosztów nie uwzględnia podatku od towarów i usług w przypadku, kiedy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawcy będącemu płatnikiem podatku VAT lecz nie mogącemu obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, można przyjąć w rozliczeniu wartość brutto faktury, pod warunkiem złożenia w tutejszym Urzędzie oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku z podaniem podstawy prawnej.

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:14:12)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-02-11 14:54:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/zwrot-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej/125