Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

 

od 26 kwietnia 2018 roku do 4 maja 2018 roku w godzinach
od. 08.00 do 16.00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

 

-         określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 

-         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 

-         egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
 lub uprawnień zawodowych,

 

-         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,

 

-         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS
 na rok 2018, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 
Priorytet 1)

 

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych *,

 

Priorytet 2)

 

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy **,

 

Priorytet 3)

 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 


*Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 1
powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu brzezińskiego bądź województwa łódzkiego
.
  
Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

 

 

Urząd określa, że nie będzie brał pod uwagę sytuacji powiatu lub województwa właściwego
 dla wykonywania pracy dla pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa
 niż siedziba powiatowego urzędu pracy.

 

**Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 2 powinien udowodnić,
że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

 

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstww wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie zwarunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

 

UWAGA:W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kształceniem ustawicznym.

 

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 30 dni po zakończonym naborze wniosków.

 

W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Wnioski złożone poza wskazanym terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Brzeziny uwzględnia:

 

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 

 1. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 

 1. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
   z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 

 1. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 

 1. w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
  na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 

 1. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 

 1. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-brzeziny.pl.

 

Wnioski należy składać w PUP Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Wniosek z załącznikami.

 

 1. Zasady przyznawania środków KFS w PUP Brzeziny.

 

 1. Barometr zawodów dla województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego.

 


 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1065 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 117)

Aktualność dodana przez: Waldemar Rosiak (2018-04-24 09:47:07)
Data wydarzenia : 2018-04-26
Data publikacji : 2018-04-24

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/wydarzenie/292/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs