Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 3 sierpnia 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku w godzinach
od. 08.00 do 16.00Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

 

- określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
 lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS
 na rok 2018, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.
 
Priorytet 1)
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych *,

Priorytet 2)
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy **,

Priorytet 3)
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 1
powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu brzezińskiego bądź województwa łódzkiego.
 
Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

    www.barometrzawodow.pl - Barometr zawodów 2018 powiat brzeziński
    www.barometrzawodow.pl - Barometr zawodów 2018 województwo łódzkie

Urząd określa, że nie będzie brał pod uwagę sytuacji powiatu lub województwa właściwego
 dla wykonywania pracy dla pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa
 niż siedziba powiatowego urzędu pracy.

**Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 2 powinien udowodnić,
że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

    Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstww wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie zwarunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA:W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kształceniem ustawicznym.

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 30 dni po zakończonym naborze wniosków.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Brzeziny uwzględnia:

1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
 z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-brzeziny.pl.

Wnioski należy składać w PUP Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11.

Dokumenty do pobrania:

1.        Wniosek z załącznikami.
2.        Zasady przyznawania środków KFS w PUP Brzeziny.
3.        Barometr zawodów dla województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 i 1149)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 117)

Aktualność dodana przez: Waldemar Rosiak (2018-08-02 10:27:14)
Data wydarzenia : 2018-08-03
Data publikacji : 2018-08-02

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/wydarzenie/306/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs