Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od  19 września 2018 roku do 28 września 2018 roku w godzinach
od. 08.00 do 16.00

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

-         określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

-         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

-         egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
 lub uprawnień zawodowych,

-         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,

-         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS
 na rok 2018, w związku z czym wsparcie będzie udzielane przede wszystkim pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 
Priorytet 1)

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych *,

Priorytet 2)

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy **,

Priorytet 3)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


*Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 1
powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu brzezińskiego bądź województwa łódzkiego
.
  
Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

Urząd określa, że nie będzie brał pod uwagę sytuacji powiatu lub województwa właściwego
 dla wykonywania pracy dla pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa
 niż siedziba powiatowego urzędu pracy.

**Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 2 powinien udowodnić,
że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

 

W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego
 z priorytetów ministra pracy. PUP może rozpatrzyć pozytywnie wniosek pracodawcy, który nie wpisuje się w żaden z priorytetów ministra, jedynie wtedy, kiedy pozostaną w jego dyspozycji środki po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstww wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie zwarunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kształceniem ustawicznym.

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 14 dni po zakończonym naborze wniosków. W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. Wnioski złożone poza wskazanym terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Brzeziny uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
   z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
  na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-brzeziny.pl.

Wnioski należy składać w PUP Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Zasady przyznawania środków KFS w PUP Brzeziny.
 3. Barometr zawodów dla województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego, informacja sygnalna- brzeziński.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 i 1149 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 117)

Aktualność dodana przez: Waldemar Rosiak (2018-09-17 15:47:09) , zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2018-09-18 08:23:43)
Data wydarzenia : 2018-09-19
Data publikacji : 2018-09-17

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/wydarzenie/315/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-kfs