Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW Z KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od  1 lutego 2019 roku do 12 lutego 2019 roku w godzinach
od. 08.00 do 16.00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

 

-         określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

-         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

-         egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
 lub uprawnień zawodowych,

-         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,

-         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS
 na rok 2019, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 
Priorytet 1)

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych *,

Priorytet 2)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości **,

Priorytet 3)

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej***,

Priorytet 4)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej****,

Priorytet 5)

wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu*****,

Priorytet 6)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia******.

 


*Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu brzezińskiego bądź województwa łódzkiego.
  
Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

Urząd określa, że nie będzie brał pod uwagę sytuacji powiatu lub województwa właściwego
 dla wykonywania pracy dla pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa
 niż siedziba powiatowego urzędu pracy.

** Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik odbywający wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie posiada egzaminu maturalnego (np. oświadczenie).

*** 1)Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRPiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.

 • · Spółdzielnie socjalne -to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej  podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.

 

 • · Zakłady aktywności zawodowej -to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

 

2) Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wybrani pracownicy podmiotów uprawnionych.

 

 • · W przypadku przedsiębiorstw społecznych będą to:

-osoby bezrobotne,

-absolwenci CIS i KIS,

-osoby ubogie pracujące tj. osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej uprawniający do korzystania z pomocy społecznej,

-osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

-osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,

-osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych
 w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

-osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

-osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz pełnoletni członkowie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej,

-osoby z niepełnosprawnością

–osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

-członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich
nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

-osoby niesamodzielne,

-osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

-osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

-osoby korzystające z PO PŻ.

 • ·W przypadku spółdzielni socjalnych będą to:

-osoby bezrobotne;

-absolwenci CIS i KIS;

-osoby niepełnosprawne;

-osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej;

-osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 i 1076).

 • ·W przypadku Zakładów Aktywności Zawodowej do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu uprawnieni sią wszyscy pracownicy.

3) W przypadku spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, za osoby o których mowa w pkt. 2 należy uznać te osoby, które przed podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej spełniały określone przesłanki.

Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy (w tym przed ukończeniem 30 r.ż.).

4) Pracodawca wnioskujący o środki z KFS w ramach tego priorytetu powinien oświadczyć, że będą one przeznaczone
na kształcenie ustawiczne pracownika pochodzącego z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o których

mowa w pkt 2.

 

****1) Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat poprzednich nie ma tu żadnych zmian).

2)Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze -załącznik nr 2 do ustawy
 z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych(Dz. U. z 2018 Nr 237, poz. 1924)

***** 1) W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego –prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

2) W przypadku szkoleń dla nauczycieli innych niż nauczyciele zawodu, status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Wnioskodawcą może być zarówno szkoła publiczna jak i niepubliczna.

3) Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą korzystać zarówno nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na podstawie innych umów spełniających wymogi KFS (tj. umowy pozwalające na zachowanie statusu pracownika).

 

4) Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wykazać (wystarczy oświadczenie),
 że przekwalifikowanie bądź na bycie nowych uprawnień czy umiejętności pozwoli na pozostanie danego nauczyciela
w dotychczasowym zawodzie. Nie ma potrzeby zobowiązywać wnioskodawcy do zatrudnienia danego nauczyciela przez określony czas.

 

****** 1) W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).

2)Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku
 o dofinansowanie w PUP.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstww wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie zwarunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kształceniem ustawicznym.

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 30 dni po zakończonym naborze wniosków. W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. Wnioski złożone poza wskazanym terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Brzeziny uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
   z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
  na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-brzeziny.pl; brzeziny.praca.gov.pl.

Wnioski należy składać w PUP Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Zasady przyznawania środków KFS w PUP Brzeziny.
 3. Barometr zawodów dla województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 i 1149 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 117)

Aktualność dodana przez: Waldemar Rosiak (2019-01-28 15:40:56) , zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2019-01-28 15:48:07)
Data wydarzenia : 2019-01-28
Data publikacji : 2019-01-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/wydarzenie/331/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-pracodawcow-z-kfs